Data dodania: 12.06.2018

O zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

W pięknej Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 8 czerwca odbyła się konferencja „Od wykształcenia do zatrudnienia, bariery, rozwiązania, efekty”. Jej organizatorami byli wspólnie Śląski Oddział PFRON ze Śląską Wojewódzką Komendą OHP.

Frekwencja dopisała. Wśród zaproszonych praktycy i eksperci, po drugiej stronie, przy stole prezydialnym i mikrofonie - również.

Po powitaniu zebranych przez dyrektora Śląskiego Oddziału Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Jana Wrońskiego i Wojewódzkiego Komendanta Śląskiego Ochotniczego Hufca Pracy, Arkadiusza Sobkowa w ciepłych słowach zwrócił się do wszystkich wicewojewoda Jan Chrząszcz, życząc owocnych obrad.

- Bardzo się cieszę, że tak liczne i znakomite grono osób dotarło dzisiaj na tę konferencję /.../ Jestem przekonany, że konkretne zmiany jakie zostały poczynione znacząco poprawiły sytuację na rynku pracy/.../ Ufam – powiedział dalej – że podjęte przez Państwa tematy dadzą konkretny impuls do dalszego rozwoju zwłaszcza na rynku pracy, szczególnie jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne.

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach Zofia Urbaniak w bardzo ciekawym wystąpieniu przedstawiła temat: „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności podstawą korzystania z ulg i uprawnień przez osoby niepełnosprawne”. Wskazała jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o wydanie orzeczenia, scharakteryzowała stopnie niepełnosprawności, ulgi, uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, również te związane z rehabilitacją zawodową i społeczną i poinformowała o zniżkach komunikacyjnych, różnych świadczeniach pieniężnych, ulgach, dodatkach i zasiłkach dla tej grupy osób.

Aneta Siczek-Gandziarowska, naczelnik Wydziału Koordynacji Usług i Świadczeń Emerytalno-Rentowych Oddziału ZUS w Chorzowie, w  przystępny sposób omówiła zagadnienie „Niezdolność do pracy a aktywność zawodowa”. – Niezdolność do pracy to nie to samo, co niepełnosprawność – podkreśliła. Przypomniała m.in. o obowiązku rozliczenia osiągniętego przychodu przez świadczeniobiorców, możliwościach uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, czy przeliczenia na nowo wysokości renty.

Z perspektywy trenera pracy o zatrudnieniu wspomaganym osób  niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy mówiła Elwira Biała, trener pracy wspomaganej w Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki, która współpracuje ze Śląską Wojewódzką Komendą OHP. Prelegentka stwierdziła, że - osoba niepełnosprawna bez odpowiedniego wsparcia jest zagrożona wykluczeniem z rynku pracy. Najlepszym zaś miejscem pracy do realizacji zatrudnienia wspomaganego są usługi, m.in. hotele, kuchnie, stołówki, restauracje, pralnie, magazyny etc.

- Poradnictwo zawodowe stanowi integralny element procesu integracji zawodowej, niezbędny na praktycznie każdym jej etapie – stwierdził Maciej Zegarek, doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. – Wsparcie doradcy – począwszy od wyboru zawodu, poprzez wsparcie w podjęciu pracy, do wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia i wspieraniu w funkcjonowaniu zawodowym w środowisku pracy – jest absolutnie niezbędne.

Prelegent zwrócił także uwagę słuchaczy, że ważnym ogniwem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością są Powiatowe Urzędy Pracy. Podkreślił, że należy mieć wiedzę czego dotyczą  problemy zawodowe tych osób, jakie są np. ich ograniczenia zawodowe, wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, jakie mają osobiste preferencje dotyczące wyboru zawodu i jakie jest ich osobiste zaangażowanie itp. Wśród tych osób są grupy podejmujące diametralne różne decyzje zawodowe - tłumaczył, np. niepełnosprawna młodzież, czy dorosłe osoby z niepełnosprawnością w różnym wieku, a także dorosłe osoby, których niepełnosprawność powstała w okresie aktywności zawodowej i wymagają zmiany zawodu.

O roli zakładu aktywności zawodowej jako ogniwie w zatrudnieniu i rehabilitacji mówiła dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Barbara Daniel. Natomiast zadania PFRON służące rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych scharakteryzowała Teresa Saczuk, specjalistka z Oddziału Śląskiego PFRON.

Na zakończenie konferencji Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sosnowcu zaprezentowała „Świat idealny”, a inspektor PIP w Katowicach, Arkadiusz Kusa omówił obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz uprawnienia pracownicze.

Uczestnicy konferencji podsumowując spotkanie zgłaszali swoje propozycje współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, podpowiadali różne sposoby rozwiązywania problemów i metody wsparcia.

Tekst i fot. Iwona Kucharska

Zobacz galerię...

Data publikacji: 12.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.