Nie będzie składek ZUS od świadczeń z ZFRON w byłych ZPCh?

Nie będzie składek ZUS od świadczeń z ZFRON w byłych ZPCh?

Opublikowano projekt z dnia 21.11.2014 r.zmiany rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Nowelizacja zakłada likwidację obowiązku odprowadzania składek od udzielonej pomocy indywidualnej z ZFRON przez pracodawców prowadzących tzw. były ZPCh oraz samych pracowników niepełnosprawnych.

Proponowana nowelizacja ma polegać na wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne środków otrzymywanych na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) albo zakładowego funduszu aktywności (ZFA), z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy – bez względu na status dysponentów tych funduszy.
Przepis ten obowiązuje w brzmieniu nadanym mu z dniem 1 stycznia 1999 r. W stanie prawnym obowiązującym w dniu wejścia jego w życie dysponentem ZFRON mógł być wyłącznie pracodawca legitymujący się statusem ZPChj, dysponentem zaś ZFA – ZAZ. Natomiast od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie art. 33 ust. 7b oraz art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), na podstawie których dysponentem ZFRON może być również pracodawca, który utracił ten status lub z niego zrezygnował, a utrzymuje wymaganą strukturę zatrudnienia.

W dalszej części uzasadnienia projektu noweli czytamy:
Obecne użycie kryterium podmiotowo-przedmiotowego w § 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia powoduje, że świadczenia wypłacane z ZFRON u dysponentów tego funduszu, o których mowa w art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji nie podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek. Natomiast kryterium przedmiotowym posłużono się w przypadku konstrukcji wyłączenia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności. Dlatego zwolnienie to dotyczy zarówno świadczeń wypłacanych u pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, jak i u dysponentów ZFRON nielegitymujących się tym statusem.
Mając na uwadze to, że wszyscy dysponenci ZFRON realizują te same zadania z wykorzystaniem tego funduszu, sytuacja prawna osób niepełnosprawnych korzystających u nich z ZFRON powinna być tożsama. W związku z tym celowe jest wprowadzenie projektowanej zmiany w taki sposób, by § 2 ust. 1 pkt 23 opierał się wyłącznie na kryterium przedmiotowym. Za wprowadzeniem zmian w tym zakresie przemawia również to, że adresaci prawa (pracodawcy,o których mowa w art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji) sygnalizują obecnie problemy ze stosowaniem dotychczasowych przepisów.
Zmiana jest uzasadniona także dlatego, że inne przepisy § 2 ust. 1 zmienianego rozporządzenia nie upoważniają do wyłączenia kwot wypłacanych z ZFRON przez pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej. Świadczeń z ZFRON nie uznaje się za zapomogi.

Oprac. (rhr)

Data publikacji: 24.11.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również