Data dodania: 21.07.2017

Małopolska o krok od testowania innowacji

We wrześniu zostaną dofinansowane pierwsze pomysły w ramach projektu grantowego Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Dzięki temu rozpoczną się sześciomiesięczne testy innowacyjnych rozwiązań dotyczących usług opiekuńczych. Najlepsze metody wsparcia osób zależnych i ich opiekunów wejdą do powszechnego użycia.

Osoby fizyczne były najaktywniejszą grupą wnioskodawców w ramach pierwszego naboru (27 marca-7 kwietnia) do projektu grantowego Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Zgłosiły one 14 z 36 wniosków, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Pozostałe dotarły od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (6), organizacji pozarządowych (6), przedsiębiorców (3), podmiotów leczniczych (3), podmiotów ekonomii społecznej (2), partnerstwa (1) i uczelni wyższej (1).

- W Małopolsce wzrasta liczba osób niesamodzielnych z powodu wieku i niepełnosprawności. Cieszę się, że w ramach MIIS wpłynęło do nas kilkadziesiąt pomysłów. Wierzę, że przynajmniej część z nich okaże się znacznym wsparciem dla osób niesamodzielnych, ich najbliższych i opiekunów - mówi Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego.

23 inicjatywy dotyczyły pomocy seniorom w ich miejscu zamieszkania. 15 było związanych z osobami niepełnosprawnymi, w tym 6 z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. - Spodziewałem się więcej zgłoszeń, ale współpracownicy studzili moje oczekiwania. Patrząc już z dystansu, to ta liczba daje szansę zrealizowania naszych założeń, czyli wyboru dwudziestu pomysłów i ich przetestowania. Poszukujemy wartościowych, adekwatnych rozwiązań, ponieważ minimum 15 proc. projektów grantowych zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę - mówi Rafał Barański, zastępca dyrektora ROPS w Krakowie. Dodaje, że zgłoszenia wpłynęły z różnych części województwa. Przyczynił się do tego m.in. cykl seminariów „Akcja Innowacja", zorganizowany w każdym subregionie Małopolski (http://naszesprawy.eu/projekty-programy/12296-czas-na-innowacje-spoleczne.html).

Ranking innowacji

34 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, a następnie zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej. Zajęła się nimi Rada Innowacji Społecznych, powołana 17 marca br. W jej składzie znajduje się 26 osób. W tym gronie są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych środowiska akademicko-naukowego, a także ROPS w Krakowie.

Najwięcej punktów otrzymał projekt „Postrewalidacja - forma wsparcia osób głęboko wielorako niepełnosprawnych i ich rodzin" zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nowym Targu. Drugie miejsce na liście rankingowej zajął projekt „Określenie doświadczalne przydatności aparatu wspomagającego funkcję kończyny górnej dla osób po przebytym udarze mózgu z utrwaloną jej dysfunkcją" złożony przez Marka Mielaka. Najwyżej ocenioną trójkę uzupełniły „Zakupy bez barier" Gminy Kęty.

Lista rankingowa liczy 15 pozycji. Lista rezerwowa, obejmująca 2 pomysły, powstała ze względu na ograniczoną pulą środków finansowych w pierwszej turze konkursu. 17 wniosków nie spełniło minimum punktowego.
- Były pomysły odpowiadające na potrzeby inne niż wsparcie osób zależnych i ich opiekunów, a także niosące ryzyka i niebezpieczeństwa ze względu na bardzo rozbudowaną część finansowania. Wnioskodawcy liczyli na otrzymanie środków np. na zakup różnego rodzaju sprzętów, środków trwałych, a to nie mieści się w formule tego projektu. Będziemy się rozliczać z beneficjentami nie na podstawie faktur czy rachunków, a efektów - informuje Rafał Barański.

Droga do testów

Innowacje społeczne są pojęciem szeroko rozumianym. Udowodnił to pierwszy nabór wniosków. Początkowo pracownicy ROPS-u spodziewali się zgłoszeń, które bazują na technologicznych rozwiązaniach, czyli np. aplikacji na telefony komórkowe. One też pojawiły się w konkursie, ale pozytywne zaskoczenie budziły prostsze pomysły. Wśród nich metody pracy w gospodarstwach opiekuńczych, które wpisują się w regionalne uwarunkowania.

- W Małopolsce jest wysoki odsetek osób pracujących na roli. Często są to gospodarstwa o niewielkim areale, co powoduje, że mieszkańcom trudno o związanie końca z końcem. Uzupełnieniem działalności rolniczej może być działalność opiekuńcza realizowana w odniesieniu do innych osób zamieszkujących daną wioskę czy miejscowość. Tu pojawia się opcja wsparcia przez dodatkowego pracownika, wolontariusza czy w formie pomocy sąsiedzkiej - opisuje Rafał Barański.

W miasteczku czy mieście może powstać centrum usług opiekuńczych. Ono wykorzystywałoby fakt, że na osiedlu lub w dzielnicy różne rodziny sprawują opiekę nad swoimi bliskimi. Domownik, który potrzebuje pilnego zastępstwa np. dla rodzica, miałby opcję skorzystania z systemu samopomocowego. Bazowałby on na rekomendacjach udzielanych przez potencjalnych klientów usług opiekuńczych. Opieka zorganizowana w oparciu o system pomocy społecznej nie zawsze jest możliwa w takich sytuacjach. Nie ma gwarancji, że opiekunka będzie dostępna w danym momencie.

- Znacznie więcej o specyfice projektów będziemy mogli powiedzieć, kiedy one będą wdrażane. Teraz trwa etap opracowywania specyfikacji innowacji, żeby uszczegółowić wydatki kwalifikowane i doprecyzować wskaźniki do rozliczeń. Plan jest taki, że na początku września podpiszemy pierwsze umowy i przekażemy dofinansowanie, co otworzy drogę do sześciomiesięcznego testowania - mówi Rafał Barański.

Nabór innowatorów

Średnia wartość grantu wynosi ok. 50 tys. zł. Regulamin zakłada, że wsparcie nie może przekroczyć 100 tys. zł. - Były projekty, które dochodziły do tej górnej granicy. Dopiero po dwustronnych spotkaniach zapadnie decyzja o kwocie finalnej na dany pomysł. Może się okazać, że koszty zostały przeszacowane, więc nie wykluczam przejścia pomysłów z listy rezerwowej na listę rankingową - informuje Rafał Barański. Bez zmian pozostaje plan przyznania czterdziestu grantów w całym konkursie.

Po wakacjach ruszy drugi nabór wniosków. Pierwotnie miała to być ostatnia szansa dla potencjalnych grantobiorców. Jednak nie jest wykluczone, że również w 2018 r. będzie okazja do wysłania zgłoszenia. Ostateczna decyzja w tej sprawie dopiero zapadnie.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali za mało punktów, mają szansę na dopracowanie pomysłów. Do zrealizowania celu mogą przydać się opinie Rady Innowacji Społecznych. - Każdy wnioskodawca dostał informację zwrotną z wynikami oceny oraz opisem, dlaczego dany pomysł nie zakwalifikował się w tym momencie - mówi Rafał Barański.

Tekst i fot. Marcin Gazda
Lista rankingowa:
http://www.rops.krakow.pl/pliki/lista_rankingowa_wniosk__w.pdf

Lista rezerwowa:
http://www.rops.krakow.pl/pliki/lista_rezerwowa_wniosk__w.pdf

Lista wniosków niespełniających minimum punktowego:
http://www.rops.krakow.pl/pliki/lista__wniosk__w_nie_spe__niaj__cych_minimum_punktowego.pdf

Data publikacji: 21.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.