Data dodania: 31.10.2017

Wszechstronne projekty w Katowicach

Katowice pozyskały ponad 14-milionowe dofinansowanie do ośmiu projektów miejskich. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Są to nowe możliwości działania, a także wsparcia dla mieszkańców.

Projekty realizowane będą m.in. w Załężu, Śródmieściu, Zawodziu, Bogucicach, Janowie-Nikiszowcu, Szopienicach-Burowcu. Działania w poszczególnych dzielnicach mają aktywizować, integrować i edukować. Mieszkańcy skorzystają np. kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, punktów poradnictwa obywatelskiego, czy też formy wsparcia grupowego i indywidualnego np. psychologa czy doradcy zawodowego. Będą propozycje dla seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Wartość wszystkich przedsięwzięć przekracza 15 mln złotych, z czego łączna wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa osiągnęła ponad 14,3 mln zł. Będą realizowane w latach 2017-2020 (zależnie od projektu).

Realizatorem projektów z ramienia Miasta Katowice będzie głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale partnerów społecznych. Rekomendowane do otrzymania dofinasowania zostały następujące projekty: Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże, Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach, Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach i Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej.

Pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania został też projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, w szczególności do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku od 16 lat. Jego celem jest rozwój i wzmocnienie funkcjonowania społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnych z terenów Katowic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

W ramach projektu zaplanowano dla tych osób i ich otoczenia działania o charakterze integracyjnym, aktywizacyjnym oraz edukacyjnym. Projekt obejmie wsparciem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, szczególnie osoby zagrożone ubóstwem lub doświadczające wielokrotnego wykluczenia, w tym osoby niepełnosprawne w wieku od 18 roku życia, tj. osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Projekt skierowany głównie do osób z terenów: Śródmieścia, Załęża, Zawodzia, Bogucic, Janowa-Nikiszowca, Szopienic-Burowca.

Ponadto dofinansowanie otrzymał projekt skierowany do osób w wieku senioralnym (60+), zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, wspierających zatrudnienie, edukacyjnych i kulturalnych, wpływających pozytywnie na poprawę sytuacji seniorów, w tym upowszechnienie idei aktywnego i zdrowego starzenia się.

Projekt partnerski, realizowany wspólnie przez Miasto Katowice - MOPS, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka", Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria", Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem".

Oprac. Ewa Maj

Data publikacji: 31.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.