Podział środków finansowych PFRON na likwidację barier transportowych na Śląsku

Sprawniejszy dowóz osób niepełnosprawnych na Śląsku to nowych 37 busów i 5 autobusów dzięki środkom PFRON zlikwiduje bariery komunikacyjne w województwie śląskim.

Pełnomocnicy Zarządu PFRON na posiedzeniu 18 lipca przyznali dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" – obszar D w wysokości 3 583 658, 42 zł na zakup środków transportu dla 42 projektów. Samochody zostaną zakupione przez:
• 14 warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej;
• 17 domów pomocy społecznej;
• 5 środowiskowych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy, dzienny dom pobytu oraz dom nauki i rehabilitacji;
• 2 ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze;
• 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zespół szkół i zespoły placówek szkolno- wychowawczych.

Przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych pojazdy będą służyły do codziennych przewozów niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych na zajęcia w placówkach, w których świadczona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Osoby niepełnosprawne przebywające w DPS i ŚDS będą mogły w komfortowych warunkach być przewożone także do przychodni, szpitali, czy poradni specjalistycznych. Dzięki pomocy PFRON systematycznie likwidowana jest bariera, uniemożliwiająca tym osobom udział w życiu społecznym.

„Program Wyrównywanie różnic między regionami III" jest realizowany już od paru lat, dotyczy kilku obszarów, m.in. usuwania barier architektonicznych w budynkach administracji publicznej, w placówkach edukacyjnych, dofinansowania do utworzenia WTZ, spółdzielni socjalnej czy wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych. Dofinansowane przez PFRON samochody przez wiele laty będą służyć niepełnosprawnym mieszkańcom regonu śląskiego.
Info: PFRON, oprac. sza

Data publikacji: 02.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.