Data dodania: 15.12.2017

NIK: sieć domów samopomocy na Warmii i Mazur zaspokaja potrzeby społeczności

Sieć środowiskowych domów samopomocy w warmińsko-mazurskim, udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności; niewystarczający był jednak nadzór wojewody i samorządów nad działalnością placówek - oceniła NIK.

Jak podała 15 grudnia Najwyższa Izba Kontroli, od stycznia 2014 r. do grudnia 2016 r. liczba środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego wzrosła z 62 do 70, a liczba oferowanych przez nie miejsc z 2,7 tys. do 3,5 tys.

Zwiększyła się także liczba osób przebywających w środowiskowych domach samopomocy - z 2,8 tys. w 2013 r. do 3,6 tys. osób w 2016 r.

Osoby ubiegające się o miejsce w ŚDS kierowane były do tych placówek w zasadzie na bieżąco, a tylko w pięciu przypadkach czas oczekiwania wynosił od 45 do 91 dni. Znikoma była też liczba odmów przyjęcia do ŚDS, stanowiąc zaledwie 0,1 proc. wniosków złożonych w latach 2014-2016, a odmowy wynikały z braku wymaganych opinii medycznych - zauważyli kontrolerzy NIK.

W ocenie NIK, gminy i powiaty podejmowały działania na rzecz rozpoznania potrzeb lokalnych społeczności na usługi wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Izba pozytywnie oceniła osiągnięcie przez ŚDS, niemal na dwa lata przed wyznaczonym terminem, tzw. standardu usług bytowych.

Obiekty skontrolowanych ośrodków nie posiadały barier architektonicznych, wyposażono je w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym m.in. podjazdy, rampy, windy.

Miały także wymaganą liczbę odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do realizacji zajęć wspierająco-aktywizujących. Uczestnikom domów umożliwiono spożywanie gorących posiłków, najczęściej w ramach prowadzonych treningów kulinarnych, a także zapewniono transport na zajęcia i z powrotem do domu. We wszystkich jednostkach prawidłowo opracowano i realizowano indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego.

W latach 2014-2016 na funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury skontrolowanych ŚDS, samorządy otrzymały od wojewody blisko 32,2 mln zł dotacji celowych.

Według NIK, wszystkie skontrolowane samorządy prawidłowo wykorzystały otrzymane dotacje. Stwierdzono jednak nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych i w dwóch przypadkach Urząd Gminy w Lubominie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku skierowano zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Jak ocenili kontrolerzy NIK, wojewoda nie w pełni rzetelnie rozdysponowywał środki dotacji na prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy. Kontrola wykazała, że wojewoda rozpatrzył pozytywnie trzy wnioski jednostek samorządu terytorialnego, które zleciły prowadzenie ŚDS jednemu podmiotowi spoza sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER na blisko 3,8 mln zł. Według NIK wojewoda zrobił to bez stosownego rozpoznania, czy istnieje zapotrzebowanie lokalnej społeczności na nowe miejsca w takich ośrodkach.

Rzeczniczka wojewody Artura Chojeckiego Bożenna Ulewicz poinformowała PAP, że raport NIK dotyczył działań prowadzonych przez poprzedniego wojewodę Mariana Podziewskiego i poprzednie kierownictwo Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

- Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki już od początku 2016 roku podejmował szereg działań mających na celu uporządkowanie zaistniałej sytuacji. Zlecił kontrole w placówkach dotyczącą sposobu wydatkowania środków publicznych przyznanych w latach 2015-2016; kontrole kontynuowane będą w roku 2018 - podkreśliła Ulewicz.

Dodała, że aby zapewnić prawidłowe wydawanie pieniędzy przekazywanych na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy, od stycznia 2018 r., z gminami i powiatami podpisywane będą umowy, regulujące zasady finansowania działalności placówek. (PAP)

Agnieszka Libudzka

Data publikacji: 15.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.