Data dodania: 08.01.2018

Otwarto nowy ŚDS w Białej Podlaskiej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) został oficjalnie otwarty. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wspólnie z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem. W wydarzeniu udział wziął także wiceminister w resorcie pracy Krzysztof Michałkiewicz.

To pierwsza placówka w tym mieście przeznaczona dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym: zaburzenia osobowości i zachowania, w tym chorobę Alzheimera, zaburzenia adaptacyjne czy zaburzenia depresyjno-lękowe. Nowo utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej przeznaczony jest dla 30 pełnoletnich osób. .

Powstał w zmodernizowanym obiekcie należącym do miasta. Biała Podlaska otrzymała na realizację inwestycji dotację z budżetu państwa w wysokości 760 tys. zł, a ponad 200 tys. zł stanowił wkład własny miasta. - Ta placówka została stworzona wspólnym wysiłkiem. (...) Najlepsze są takie inicjatywy, które tworzone są wspólnie razem z samorządem - powiedziała min. Rafalska podczas otwarcia ośrodka.

W kraju funkcjonuje prawie 800 ŚDS, z których korzysta 29 tys. uczestników. - Na ten cel w tym rozpoczętym już 2018 roku przeznaczymy ponad 70 mln zł. Kwoty na jednego uczestnika w ostatnich latach znacząco wzrosły; pozwala to na podniesienie standardu opiekuńczego - zaznaczyła minister.

.Z podopiecznymi nowej placówki będzie pracowała wykwalifikowana kadra: instruktorzy terapii, psycholog i pielęgniarka. Zajęcia będą prowadzone w pracowni artystycznej, kulinarnej, kulturalno-oświatowej oraz w świetlicy. Uczestnicy w ramach terapii otrzymają jeden ciepły posiłek.

ŚDS w Białej Podlaskiej jest 57. tego typu ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w woj. lubelskim. 31 z nich to jednostki gminne, a 25 - powiatowe. 13 jednostek prowadzą organizacje pozarządowe na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie oferują ponad 1,1 tys. miejsc.

Ośrodki wsparcia są placówkami przeznaczonymi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Szczególnym ich rodzajem są ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy). Prowadzenie tych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym do realizacji gminie lub powiatowi.

ŚDS są głównym elementem tworzonego na danym terenie oparcia społecznego, polegającego na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Domy te stwarzają szansę pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwiają wszechstronny rozwój, zapewniają opiekę osobom mających trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Zobacz galerię...

Oprac. sza, fot. Urząd Miasta Biała Podlaska

Data publikacji: 08.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.