Data dodania: 06.04.2018

NIK krytykuje działalność aptek w szpitalach

Naczelna Izba Kontroli poddała kontroli funkcjonowanie aptek w szpitalach w ostatnich dwóch latach, tj. 2015-2017. Według Izby stwierdzone zaniedbania mogły zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.

W wielu placówkach przechowywano leki przeterminowane i często o nieustalonym pochodzeniu. Zdarzało się także niewłaściwe postępowanie z lekami wycofanymi z obrotu, co mogło wynikać z nierzetelnego prowadzenia ewidencji leków.

Stan magazynowy nie zgadzał się z ewidencjami, niewłaściwie przechowywano leki na oddziałach – przeterminowane razem z przeznaczonymi do użycia, nie oznaczano daty otwarcia określonego leku, bądź uszkodzenie jego opakowania uniemożliwiało stwierdzenie czy w ogóle nadaje się jeszcze do użycia. To bardzo częste uwagi NIK dotyczące ponad połowy skontrolowanych aptek szpitalnych.

Zdarzyło się, że leki były przechowywane wraz z chemicznymi środkami do dezynfekcji, a w jednym ze szpitali w lodówce do przechowywania leków cytostatycznych znajdował się artykuł spożywczy. Ponadto niemal w co drugim skontrolowanym szpitalu adrenalinę wyjętą z zestawów przeciwwstrząsowych przetrzymywano w lodówce – by przedłużyć termin jej ważności – co mogło opóźnić udzielenie pomocy w nagłej potrzebie…

W kilku przypadkach usługi farmaceutyczne realizowane były poza apteką szpitalną, co jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast w części aptek usługi były realizowane przez niewykwalifikowany personel, a w niemal połowie z nich warunki lokalowe nie spełniały wymogów technicznych.

NIK uważa, że przyczyną tak wielu uchybień i nieprawidłowości jest niewystarczający nadzór służb inspekcji farmaceutycznych. W roku ubiegłym skontrolowały one jedynie 19 proc. aptek i działów farmacji szpitalnej. W latach poprzednich było ich jeszcze mniej, co nie może stanowić w żadnej mierze usprawiedliwienia.

NIK skierowała szereg wniosków o podjęcie działań legislacyjnych, które jasno określą obowiązki podmiotu leczniczego oraz zasady stosowania leków niepochodzących z zasobów szpitala.

W końcowym raporcie Izba postuluje także określenie jasnych i obligatoryjnych wymagań kadrowych, organizacyjnych i lokalowych dla działów farmacji szpitalnej oraz konieczność zapewnienia środków na funkcjonowanie służb inspekcji farmaceutycznej.

kat

Data publikacji: 06.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.