Data dodania: 02.08.2018

Niedostateczne usługi opiekuńcze dla seniorów

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie nt. usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania poinformowała, że prawie 20 proc. gmin nie realizuje takich usług, z czego 370 to gminy do 60 tys. mieszkańców, a 369 to gminy do 20 tys. mieszkańców. O raporcie tym informowaliśmy wcześniej: http://naszesprawy.eu/aktualnosci/14492-seniorzy-bez-opieki-w-20-proc-gmin.html .

Problemem jest to, że większość samorządów nie tylko nie znała potrzeb osób starszych, a - co jest niepokojące - nie potrafiono nawet określić liczby seniorów żyjących na ich terenie.

Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania – zgodnie z definicją ustawową – powinny obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych.

Takie wsparcie zwiększa szansę pozostania w środowisku zamieszkania i opóźnia ewentualną pomoc instytucjonalną. Ta forma wsparcia jest nie tylko bardziej przyjazna seniorom ale i czterokrotnie tańsza niż pobyt w domach pomocy społecznej.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaniepokojona tym faktem zwróciła się za pośrednictwem wojewodów do przedstawicieli władz samorządowych wójtów / burmistrzów o podjęcie pilnych działań w celu lepszej diagnozy środowiska lokalnego, określenia faktycznych potrzeb, w szczególności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz rozpoczęcie realizacji tego zadania.

Przypomniała, że samorządy do 60 tys. mieszkańców mogą aplikować o pieniądze z programu „Opieka 75 plus". Program ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i usług specjalistycznych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

W tym roku wnioski o udział w programie zgłosiły 454 gminy a środki przeznaczone na ten cel pozwalają na przystąpienie do niego większej liczby gmin.

Szefowa resortu rodziny podkreśliła, że raport NIK potwierdziły także badania jednorazowe przeprowadzone w latach 2017 i 2018 roku przez ministerstwo w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Pozytywnym jest fakt, że liczba gmin, która nie realizuje usług opiekuńczych spadła z 470 w roku 2015 do 376 w roku 2017. Tym samym liczba gmin, w których te usługi nie są świadczone zmalała do 15 proc.

W raporcie NIK zwraca uwagę na wątpliwą skuteczność informowania osób starszych o możliwości otrzymania wsparcia. W większości przypadków informacje są umieszczanie na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, a przecież osoby starsze nieczęsto korzystają z nowoczesnych technik komunikacji, czy na tablicach ogłoszeń w siedzibach tych jednostek, do których z powodu ograniczeń ruchowych trudniej im dotrzeć.

kat, fot. freeimages.com
Data publikacji: 02.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.