Data dodania: 10.09.2018

RPO woj. kujawsko-pomorskiego na rzecz opieki długoterminowej

Utworzenie systemu wsparcia dla osób wymagających opieki długoterminowej jest tematem zbliżającego się konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki wsparciu powstaną Centra Koordynacji Opieki Medycznej, odpowiedzialne za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także za pomoc domową dla osób wymagających opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

Nabór wniosków rusza 17 września.
W wyniku konkursu powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej. W jednym domu tego typu znajdzie się co najmniej 15 miejsc dla pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Znajdzie się tam miejsce również dla pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Jednocześnie w Dziennym Domu Opieki Medycznej nie może przebywać więcej niż 25 pacjentów. Oprócz domów konkurs zakłada świadczenie domowej opieki medycznej.

- Opieka nad osobami potrzebującymi długoterminowego wsparcia medycznego to wyzwanie współczesności. Jedną z odpowiedzi jest nasz konkurs, w wyniku którego powstaną zupełnie nowe placówki odpowiedzialne za pomoc potrzebującym i ich rodzinom, czyli Domy Dziennej Opieki Medycznej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek będą pełnić pieczę Centra Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, po jednym dla każdego z następujących subregionów:
• subregionu bydgoskiego (miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski),
• subregionu toruńskiego (miasto Toruń, powiaty: chełmiński, golubsko-dobrzyński, toruński, wąbrzeski),
• subregionu włocławskiego (miasto Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski)
• subregionu inowrocławskiego powiaty inowrocławski, mogileński, żniński),
• subregionu grudziądzko-brodnickiego (miasto Grudziądz, powiaty: brodnicki, grudziądzki).

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), jeśli wniosą wkład własny w wysokości 10 proc. wartości projektu. Przy tym albo wnioskodawca, albo partner musi być podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

W ramach Centrów Koordynacji Opieki Medycznej świadczone będą usługi dla osób niesamodzielnych, z jednej strony poprzez utworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, z drugiej poprzez świadczenie usług domowej opieki medycznej, w postaci usług pielęgnacyjnych w domu w ramach opieki długoterminowej i / lub usług w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej domowej. Usługi zdrowotne będą świadczone na poziomie lokalnych społeczności. Oznacza to umożliwienie osobom zależnym życia w środowisku lokalnym, bez izolacji od rodziny, a gdy z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Zakładana minimalna liczba Dziennych Domów Opieki Medycznej to 9, z czego najwięcej (trzy) powstanie na terenie subregionu bydgoskiego, po dwa w subregionach toruńskim i włocławskim oraz po jednym w subregionach inowrocławskim i grudziądzko-brodnickim. Dzienny Dom Opieki Medycznej może być prowadzony przez podmiot leczniczy posiadający umowę na świadczenie opieki zdrowotnej zawartą z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów to 23,4 mln złotych. Wartość składanych projektów nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł, a maksymalne kwoty uzależnione są od subregionów:
• dla subregionu bydgoskiego: 8 280 000 zł,
• dla subregionu toruńskiego: 4 830 000 zł,
• dla subregionu włocławskiego: 4 600 000 zł,
• dla subregionu inowrocławskiego: 2 990 000 zł,
• dla subregionu grudziądzko-brodnickiego: 2 300 000 zł.

Więcej informacji o konkursie w tym wszelkie informacje o naborze na stronie www.mojregion.eu.
pr, fot. pixabay.com
Data publikacji: 10.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.