Data dodania: 19.09.2018

Centralne seminarium podsumowujące

W Warszawie 18 września miało miejsce centralne seminarium podsumowujące projekt: Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej, na którym przedstawiono także wnioski i rekomendacje z regionalnych sesji warsztatowych.

Tematyka sesji panelowych:

- Kwalifikowanie uczestników do kompleksowej rehabilitacji – ryzyka i wyzwania

Do rehabilitacji kompleksowej będą kwalifikowane osoby z niepełnosprawnościami, które wskutek choroby lub urazu utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu, jak również osoby, które dotychczas nie podejmowały aktywności zawodowej. Uczestnicy panelu przedyskutowali cele, założenia, organizacje procesu oraz oczekiwane efekty kwalifikacji uczestników do rehabilitacji kompleksowej. Szczególny akcent zostanie położony na proponowane kryteria rekrutacji uczestników.

- Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej - jakie instytucje mogą być zaangażowane w system rehabilitacji kompleksowej

W ramach sesji panelowej zostały zaprezentowane grupy interesariuszy czyli wszystkie jednostki organizacyjne oraz grupy osób, które mogą wywierać wpływ na system rehabilitacji kompleksowej (w modelu docelowym) oraz są zainteresowane efektami projektu. Do systemu tego należą m.in.: uczestnik procesu rehabilitacji kompleksowej, Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), izby rzemieślnicze, instytucje szkoleniowe, instytucje publiczne: PFRON, ZUS, KRUS, MON i MSWiA, organizacje pozarządowe oraz potencjalni pracodawcy. Szczególny akcent w ramach sesji panelowej został położony na przedyskutowanie zadań poszczególnych instytucji i organizacji w procesie rehabilitacji kompleksowej zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu w docelowym modelu (propozycje rozwiązań).

- Model finansowania systemu rehabilitacji kompleksowej

Finansowanie ośrodka rehabilitacji kompleksowej będzie odbywało się, z uwzględnieniem dwóch formuł finansowania: formuły pilotażu – finansowanej ze środków projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy", według zasad określonych we wniosku o dofinansowanie oraz formuły rozwiązań systemowych, które zostaną przygotowane po zakończonym okresie pilotażu modelu. Rozwiązania systemowe będą miały na celu umożliwienie kierowania oferty rehabilitacji kompleksowej do większej liczby osób i zapewnienia ciągłości świadczenia rehabilitacji kompleksowej, po zakończeniu pilotażu dla osób z niepełnosprawnościami, które mają szansę powrotu do pracy lub wejścia na rynek pracy. W ramach sesji panelowej zostały przedyskutowane różne możliwe ścieżki finansowania systemu rehabilitacji kompleksowej.

- Rehabilitacja kompleksowa - moduł medyczny

Zadaniem modułu medycznego w ramach modelu rehabilitacji kompleksowej jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej umożliwiającej powrót do aktywności zawodowej. W ramach sesji panelowej zostały przedyskutowane główne założenia rehabilitacji medycznej w systemie rehabilitacji kompleksowej realizowanej w ORK oraz zakres i struktura planowanych działań.

- Rehabilitacja kompleksowa - moduł zawodowy

Moduł zawodowy w rehabilitacji kompleksowej to działania prowadzone w celu przygotowania do wejścia / powrotu na rynek pracy uczestnika procesu rehabilitacji kompleksowej w zgodzie z jego wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, z uwzględnieniem przekwalifikowania zawodowego. W ramach sesji panelowej przedyskutowano etapy rehabilitacji kompleksowej w obszarze zawodowym realizowane w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w tym: obszar działań aktywizujących, obszar przekwalifikowania zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

- Rehabilitacja kompleksowa - moduł psychologiczno-społeczny

Zadaniem modułu psychologiczno-społecznego w ramach rehabilitacji kompleksowej jest przywrócenie równowagi i odzyskanie poczucia własnej wartości uczestnikom procesu rehabilitacji oraz przygotowanie ich do efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. W ramach sesji panelowej zostały przedyskutowane główne założenia rehabilitacji psychologiczno-społecznej w rehabilitacji kompleksowej, w tym jego rola i miejsce w procesie rehabilitacji kompleksowej realizowanej w ORK oraz zakres i struktura planowanych działań.

Zobacz galerię...

Info i fot. PFRON
Data publikacji: 19.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.