Opieka wytchnieniowa i asystent osobisty w 2022 roku

Wnioski blisko tysiąca samorządów z całej Polski ubiegających się o środki z programu Opieki wytchnieniowej zyskały rekomendacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Samorządy wnioskują o ponad 150 mln zł wsparcia w ramach edycji programu na rok 2022.

Opieka wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego. W edycjach programu na rok 2022 o wsparcie mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty, chcące realizować usługi opieki wytchnieniowej i asystencji osobistej na swoim terenie.

Wsparcie dla samorządów

Samorządy mogą liczyć na finansową pomoc – w wysokości nawet 100 proc. kosztów – w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ministerstwo właśnie zaakceptowało wnioski 958 gmin i powiatów z całej Polski w łącznej kwocie ponad 150,5 mln zł. To sporo więcej niż jeszcze w 2021 roku, kiedy kwota zaakceptowanych wniosków wynosiła niespełna 60,3 mln zł.

– Cieszy nas fakt, że samorządy tak licznie odpowiedziały na nasze apele i chcą dołączyć realizować usługi opieki wytchnieniowej dla swoich mieszkańców. Program powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Codzienna opieka nad bliską osobą z niepełnosprawnościami wymaga często całkowitego podporządkowania swojego dziennego rozkładu zajęć, całego życia właśnie opiece. To z kolei wiąże z ciągłym obciążeniem psychofizycznym, a często także rezygnacją z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbaniem własnego zdrowia, całkowitą rezygnacją z osobistych aspiracji – dodaje wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Zatwierdzono wnioski w ramach programu Asystent osobisty

Minister rodziny i polityki społecznej zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach przyszłorocznej edycji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Na liście znalazło się ponad 1,1 tys. samorządów, które wnioskują o ponad pół miliarda złotych wsparcia z programu.

Celem programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

W 2022 roku osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z pomocy asystenta w ramach dwóch programów resortowych.

– W 2022 roku na realizację usług asystenckich przeznaczymy łącznie 610 mln zł. Z tej puli 510 mln zł trafi do samorządów, a budżet dla przedstawicieli trzeciego sektora to 100 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ministerstwo właśnie zaakceptowało listę rekomendowanych wniosków samorządów w ramach przyszłorocznej edycji programu. Znalazło się na niej dokładnie 1129 gmin i powiatów z całej Polski. Łączna kwota o którą wnioskują samorządy to ponad 507,7 mln zł.

Na co można przeznaczyć wsparcie z programu?

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla asystentów. Środki z programu przeznaczone są także m.in. na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie.

Do tego dochodzi koszt ubezpieczeń asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem samorządu.

Kto może liczyć na wsparcie z programu?

  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W 2021 roku zaakceptowano wnioski z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” na kwotę blisko 144 mln zł.

Info: MRiPS, fot. freepik.com

Data publikacji: 30.12.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również