O nas

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy” to jeden z nielicznych profesjonalnych periodyków, które daje pełny ogląd spraw środowiska tych osób, w znaczący sposób wpływa na kształtowanie postaw i stanowisk wobec ich problemów oraz inspiruje rozwiązania przyczyniające się do ich łagodzenia.

Czasopismo które ukazuje się już od czerwca 1988 r., na ogólnopolskiej arenie wydawniczej od 1989 r., na trwałe wpisało się w pejzaż informacyjny i wydawniczy w naszym kraju.

Jego najważniejszą misją jest pełnienie roli podstawowego nośnika informacji dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, ich organizacji, pracodawców i instytucji powołanych do pracy na ich rzecz. Mając stały kontakt z przedstawicielami gremiów decyzyjnych (w tym parlamentu), wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnością, ich pracodawców oraz urzędów i instytucji, największą uwagę skupiamy na rehabilitacji zawodowej jako ukoronowaniu całego procesu rehabilitacji, nie rezygnując przy tym z bardzo szerokiego spektrum zagadnień dotyczących rehabilitacji społecznej.

Przedstawiamy zatem możliwości i osiągnięcia tej grupy osób na niwie kultury i sztuki, sportu, edukacji i nauki, prezentujemy nowatorskie inicjatywy, usługi i produkty poprawiające jakość ich życia i sprzyjające życiu niezależnemu oraz systemy rehabilitacji i wsparcia w innych krajach Unii Europejskiej.

„Nasze Sprawy” są pomostem między osobami niepełnosprawnymi, a ich pracodawcami, prezentujemy konkretne przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z niepełnosprawnością, specyfikę ich działania i osiągnięcia, ich oczekiwania wobec potencjalnych pracowników z niesprawnościami.

Grupom osób niepełnosprawnych, które mogą i chcą podjąć pracę zawodową – poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy, samorządami terytorialnymi, innymi podmiotami i organizacjami – wskazujemy określone możliwości i kierunki kształcenia, które dobrze rokują przyszłemu zatrudnieniu i osiągnięciu dobrej, stabilnej pozycji zawodowej.

Z tymi kierunkami działania informacyjnego ściśle skorelowana jest prezentacja systemu wspierania zatrudnienia tych osób, i to w ujęciu dynamicznym. Wydolność i skuteczność obowiązującego systemu jest przedmiotem analiz, zaś najbardziej interesujące propozycje jego modyfikacji są i będą szeroko prezentowane. „Nasze Sprawy” uczestniczą w społecznej debacie, dotyczącej przyszłego spójnego systemu inicjowania i wspierania wszelkich form aktywności osób z niepełnosprawnością.

Redakcja „Naszych Spraw” nigdy nie angażowała się – i nadal nie będzie tego czynić – w dyskusje polityczne po stronie żadnej opcji, wychodząc z założenia, że niepełnosprawność nie jest w żaden sposób wyróżnikiem politycznym.

Byliśmy natomiast i jesteśmy nadal zaangażowani w tworzenie i funkcjonowanie środowiskowych organizacji pozarządowych, w tym organizacji samorządu gospodarczego na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Przedstawiając ich problemy i promując osiągnięcia mamy ambicję przyczyniać się do tworzenia właściwego wizerunku środowiska i wzrostu zainteresowania zatrudnianiem  tej grupy osób .

Kontynuując zadania, które przed sobą postawiliśmy chcemy pełnić również funkcję integracyjną, przyczyniając się do łamania najtrudniejszej bariery – psychologicznej i nawiązania trwałego dialogu między środowiskiem osób z niepełnosprawnością i pozostałą częścią społeczeństwa.

Misją pisma jest pełna, kompetentna informacja na temat zasad funkcjonowania rynku pracy osób z niepełnosprawnością, systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej, służenie niezależną, rzetelną informacją i publicystyką całemu środowisku.

W 2003 roku – Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych, „Nasze Sprawy” aktywnie włączyły się w uroczystości związane z obchodami ERON i ich propagowanie, a jego redakcja została wyróżniona statuetką przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za propagowanie idei integracji i równości szans .

Wcześniej, w 1998 roku „Nasze Sprawy” zostały odznaczone przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem medalem im. prof. Wiktora Degi „Twórcy Polskiej Rehabilitacji”, za „promowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz podejmowanie trudnych tematów dotyczących życia osób niepełnosprawnych”, zaś jego redaktor naczelny otrzymał Złotą Odznakę TWK. Tenże odznaczony został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. W 2002 roku Fundacja „Miłosierdzie” odznaczyła „Nasze Sprawy” medalem „Za serce sercem” „za wysiłki i efekty działalności na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ubogim”. W 2003 r. Złotą Odznakę KIG-R otrzymała również nasza redakcja w uznaniu zasług periodyku dla rehabilitacji zawodowej. Następne lata to kolejne liczne wyróżnienia i medale dla „Naszych Spraw” i ich redaktora naczelnego, m. in. Medal „Zasłużony dla Porozumienia Branżowego Związku Pracodawców”, „Złote Serce” (2006 r.) za realizację szczytnych celów na rzecz środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przyznane przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki, Statuetka „Lodołamacza Specjalnego” w 2007 r., za szczególną wrażliwość społeczną i działalność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyznane przez POPON – Kapitułę Etapu Regionalnego. W 2008 r. – niezwykle ważne dla czasopisma – Wyróżnienie „Ecce Homo” – przyznawane mediom przez organizatorów Programu Sprawni w Kulturze i Very Special Arts Poland i w 2010 r. Złota Odznaka Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” za 20-letnią pomoc, zaangażowanie i oddanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Rok 2011 to Statuetka „Emil” przyznana przez Stowarzyszenie „Bariery w świecie niepełnosprawnych”, a 2012 został uwieńczony przez Statuetkę Elfa przyznaną przez Fundację na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”.

Odznaczenia te odbieramy jako wyraz uznania dla funkcji, nie tylko informacyjnych, realizowanych przez „Nasze Sprawy” już bez mała przez ćwierć wieku.