Senat chce nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Senat chce nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Po zmianach do uzyskania tego świadczenia nie byłoby niezbędne przebywanie na terytorium RP, a jedynie posiadanie w Polsce miejsca zamieszkania.

Za projektem głosowało w czwartek 81 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich względnie aspirantury naukowej.

Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i został przygotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą. Ma wyeliminować z ustawy o rencie socjalnej, zakwestionowanej przez TK, przesłanki przebywania na terytorium RP. Zastąpiono ją wymogiem posiadania miejsca zamieszkania w Polsce.

W czerwcu 2013 r. Trybunał orzekł, że wymóg przebywania na terytorium Polski jest nieracjonalny, absolutnie oderwany od istoty renty socjalnej. Sędziwie Trybunału uzasadniali, że taka regulacja „uderza w godność osoby uprawnionej do renty socjalnej i pozbawia jej prawa do godnego życia, w tym do ukończenia studiów za granicą”

Trybunał przypomniał też, że renta socjalna przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i prawo nie wymaga, by osoba uprawniona do renty była „aż tak bardzo zintegrowana z państwem i społeczeństwem polskim”. Wystarczy, że ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Zmiany obejmą nie tylko obywateli polskich, ale też spełniających określone w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz członków ich rodzin, jeżeli posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

Senator Grażyna Sztark (PO) poinformowała 30 stycznia, że skutkiem nowelizacji będzie wzrost wydatków ZUS z tytułu wypłaty rent socjalnych, ale dokładne oszacowanie tych kosztów nie jest obecnie możliwe. (PAP)

Data publikacji: 31.01.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również