MEN na temat organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN na temat organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie.

Kwestie te przypomniała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej w liście skierowanym 23 lipca do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dodatkowo do listu załączono plakat informacyjny skierowany do rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, który ma przybliżyć im nowe rozwiązania m.in.   dotycząc dodatkowego wsparcia kształcenia uczniów i ich praw.

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawarte w trzech rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. dotyczące:

  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616);
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);
  • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578).

Szkoła na podstawie wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ma obowiązek opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. W jego ramach mogą być realizowane wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów. W opracowywaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oprócz dyrektora szkoły i nauczycieli mogą brać udział również rodzice i opiekunowie dzieci, bo to oni najlepiej znają możliwości dziecka.

Jeżeli dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale ma problemy z funkcjonowaniem w szkole może – na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – zostać objęte zindywidualizowaną ścieżką kształcenia na terenie szkoły. Obejmuje ona zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole.

System wyróżnia jeszcze indywidualne nauczanie, które jest przeznaczone dla uczniów, którym stan zdrowia nie pozwala uczęszczać do szkoły, np. po wypadkach, z urazami. Gdy stan ucznia poprawi się, w każdej chwili może wrócić do szkoły. I tylko stan zdrowia decyduje, że zajęcia muszą być organizowane w domu, w pozostałych przypadkach uczeń z niepełnosprawnościami ma prawo do uczenia się i funkcjonowania w grupie rówieśników.

Szkoła w realizowaniu edukacji włączającej ma przekazywane środki finansowe, ale także może liczyć na wsparcie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia nauczycieli czy kuratorium oświaty.

Istnieje obowiązek kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami, jeżeli jednak pojawi się sytuacja niedostatecznego wsparcia ucznia należy zgłosić ten fakt do kuratora oświaty, który w ramach nadzoru pedagogicznego ma obowiązek zainterweniować.

Ministerstwo Edukacji pracuje nad usprawnieniem systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podstawą rozumienia specjalnych potrzeb edukacyjnych ma być model biopsychospołeczny, w którym uwzględnia się wpływ na funkcjonowanie ucznia zarówno stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych, jak wpływ czynników środowiskowych. Przedstawiciele MEN pracują w międzyresortowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności nad ujednoliceniem orzekania, w tym do celów edukacyjnych.

List MEN zawiera ponadto informację o dotychczasowych działaniach resortu na rzecz kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wynika z niej, że organizuje on szkolenia i konferencje dla dyrektorów i nauczycieli dotyczące upowszechniania i wdrażania edukacji włączającej. Adresatami konferencji są dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, a także nauczyciele odpowiedzialni za organizację kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Info: MEN, oprac. kat, fot. pixabay.com

Data publikacji: 24.07.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również