Program e-Centra – informacja, integracja, aktywizacja

Program e-Centra – informacja, integracja, aktywizacja

Od 2007 roku Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo realizuje program e-Centra, którego istotnym aspektem są działania związane z integracją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych na terenach wsi i małych miast.

Fundacja stworzyła i wyposażyła w sprzęt komputerowy ponad 400 e-Centrów na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w całej Polsce. Częścią programu jest pilotażowy, innowacyjny projekt „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich”. Ważnym elementem programu jest również ogólnopolski portal e-Centra, który powstał z myślą o osobach mających problemy z dostępem do rozproszonych w Internecie zasobów edukacyjnych. Celem tej platformy jest udostępnianie materiałów edukacyjnych, a także wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi PIAP-ami.

Strategicznym celem autorskiego Programu e-Centra jest rozwój potencjału Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (e-Centrów) oraz wykorzystanie ich jako inkubatorów lokalnych inicjatyw rozwojowych na terenach wiejskich i w małych miastach, ze szczególnym uwzględnieniem działań z obszaru integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Program e-Centra zakłada stworzenie systemowego rozwiązania, które połączy e-Centra w sieć i stworzy infrastrukturę wsparcia dla tej sieci zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim. e-Centra mogą działać jako lokalne centra aktywizacji, edukacji ustawicznej, a także być narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, poprzez szkolenia różnych grup zawodowych (np. rolników) i grup o specjalnych potrzebach (np. niepełnosprawni, osoby 50+). e-Centra znajdują się prawie w każdej gminie, dzięki czemu mogą pełnić również rolę instytucji rynku pracy i odpowiadać na konkretne potrzeby lokalnej społeczności.

Pierwszym działaniem Fundacji w ramach Programu e-Centra był projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach współfinansowany ze środków EFS. Obecnie e-Centra kontynuują działania, do których realizacji zostały powołane – pomagają rozwijać umiejętności społeczne i zawodowe, prowadzą bezpłatne szkolenia, udostępniają kursy
e-learningowe oraz pobudzają aktywność kulturalną w społeczności lokalnej. Fundacja zadbała o to, aby zatrudnieni w e-Centrach opiekunowie zostali przeszkoleni do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz poznali specyfikę aktywizowania tej grupy i mogli oferować odpowiednio dobrane formy pomocy.

W ramach Programu e-Centra w latach 2007-2012 Fundacja zrealizowała 25 projektów skierowanych do niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miasteczek, wykorzystując zaplecze lokalowe, sprzętowe oraz osobowe e-Centrów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Projekty były finansowane z różnych źródeł, m.in.: EFS, POKL, PFON, Microsoft.

Kontynuując działania Programu e-Centra, Fundacja rozpoczęła w styczniu 2013 r. realizację kolejnych projektów aktywizujących społecznie i zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców wsi małych miast. Ponadto dzięki wsparciu firmy Microsoft w ramach programu YouthSpark Fundacja realizuje projekt Młodzi –> aktywni –> zatrudnieni, którego celem jest wsparcie młodzieży na rynku pracy.

Dużym przedsięwzięciem będzie projekt, w partnerstwie z PFRON pod nazwą „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Jest to dwuletni projekt skierowany do 2000 niepełnosprawnych mieszkańców wsi i terenów małych miast z całego kraju. Zakłada on przeprowadzenie ogólnopolskich, kompleksowych działań aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne, pracę z ich najbliższym otoczeniem (szkolenia, porady i konsultacje dla członków rodzin i lokalnych społeczności), a także kampanię skierowaną do pracodawców.

W ramach pozyskiwanych grantów Microsoftu i środków unijnych Fundacja doposaża e-Centra w sprzęt komputerowy i specjalistyczny oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działań szkoleniowych i aktywizacyjnych. Program e-Centra dociera także do lokalnych pracodawców, upowszechniając wiedzę na temat praw i potrzeb niepełnosprawnych pracowników oraz korzyści wynikających z ich zatrudniania.

Fundacja planuje dalsze rozwijanie Programu e-Centra również w kolejnym okresie programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków krajowych. Prowadzi wielopoziomowe działania informacyjne, konsultacyjne oraz lobbingowe, których celem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału e-Centrów. Fundacja dąży do tego, aby e-Centra były miejscami, w których rozwiązuje się problemy grup szczególnie narażonych na bezrobocie, wykluczenie społeczne i cyfrowe.

Info: FPMiINR, oprac. Jotka

Data publikacji: 24.06.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również