Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji w Sejmie

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji w Sejmie

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny kontynuowała 11 kwietnia rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215).

Projekt dotyczy realizacji II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r., którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie m.in.: usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.

Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.: 
– ograniczenia obowiązków administracyjnych oraz zwiększenia przyjazności projektowanych rozwiązań dotyczących ulg we wpłatach na PFRON,
– rezygnacji z dodatkowej wpłaty na PFRON za nieprzekazanie nabywcy informacji o możliwości uzyskania informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON,
– umożliwienia korzystania z zasiłku opiekuńczego na dziecko niepełnosprawne do ukończenia przez nie 18 lat, w przypadku choroby lub porodu opiekuna stale zajmującego się dzieckiem,
– wyłączenia z dochodów osoby niepełnosprawnej, pozostającej na utrzymaniu podatnika, kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, przy obliczaniu ulgi rehabilitacyjnej.

Zgłoszono wniosek mniejszości dotyczący wprowadzenia obligatoryjności ponownego przyjęcia osoby niepełnosprawnej do warsztatu terapii zajęciowej, w przypadku jej niepowodzenia na rynku pracy.

Info: sejm.pl

Obrady sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które odbywały się 11 kwietnia, w znaczącej części poświęcone były zmianom w przepisach związanych z zatrudnianiem. W szczególności dotyczyły zasad udzielania odpisów we wpłatach na PFRON i procedury składania odwołania od decyzji wydawanych na podstawie ustawy.

W odniesieniu do art. 22 ustawy o rehabilitacji, posłowie przyjęli poprawkę, w wyniku której pracodawcy zobowiązani będą jedynie raz w roku poinformować kontrahentów o możliwości udzielania odpisu oraz zasadach korzystania z niego. Tym samym wykreślono z projektu termin 7-dniowy na złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania z prawa do obniżenia wpłaty.

Podczas posiedzenia, przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Paweł Czapliński, proponował by zrezygnować z obowiązku informowania wszystkich kontrahentów o zasadach, ograniczając obowiązek informacyjny jedynie do zwięzłej informacji na fakturze o możliwości skorzystania z odpisu.

Zmiany dotyczące udzielania ulg we wpłatach do Funduszu, zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy, wejdą w życie 1 października 2018 roku.

Wśród zmian szczególnie dyskutowanych podczas posiedzenia były te, które dotyczyły eliminacji dwuinstancyjnej procedury składania odwołania od decyzji, o których mowa w ustawie. Przedstawiciel POPON argumentował, że zmiany te są bardzo niekorzystne dla pracodawców osób z niepełnosprawnością. Dowodził, że wydłużą okres rozpatrywania odwołań i pozbawią pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych skutecznego narzędzia nadzoru nad PFRON. Argumenty pracodawców nie spotkały się jednak ze zrozumieniem posłów partii rządzącej i zmiany te zostały przyjęte.

Info: popon.pl

Oprac. sza

Data publikacji: 14.04.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również