Rusza nabór wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła 27 czerwca br. nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Wniosek/ki wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/
W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062. Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl
Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od wielu lat wspiera rozwoju ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej, tworząc m.in. korzystne warunki prawne dla sektora ekonomii społecznej.

Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomiispołecznej pojawiły się nowe możliwości realizacji wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym dla przedsiębiorstw społecznych.  Wsparcie to realizowane jest w ramach programów resortowych, o których mowa w art. 31 ww. ustawy.
W grupie podmiotów ekonomii społecznej szczególną ważną rolę odgrywają przedsiębiorstwa społeczne, które prowadzą działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz realizują usługi społeczne.

W ramach programu resortowego „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 możliwe będzie uzyskanie przez te właśnie podmioty wsparcia finansowego, ułatwiającego im tworzenie miejsc pracy, reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

O Programie
Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Przeznaczenie wsparcia
Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia będą mogły skorzystać z każdego z następujących instrumentów:
• Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia.    
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.
• Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych.
• Instrument 3 – Wsparcie bieżące.  
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2.
• Instrument 4 – Wsparcie reintegracji.       
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjenci
O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status PS tj. PES, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów  i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej, dostępnym na stronie: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59

Finansowanie       
Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy (Wsparcie zatrudnienia, Wsparcie w realizowaniu usług społecznych i Wsparcie bieżące) oraz Funduszu Solidarnościowego (Wsparcie reintegracji).
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje w 2024 roku łączną kwotą 22 mln zł na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu (20 mln zł z Funduszu Pracy i 2 mln zł z Funduszu Solidarnościowego).

Nabór wniosków
Nabór wniosków oraz udzielenie wsparcia wyłonionym podmiotom zaplanowano na 2024 roku. Wnioski składać należy tylko za pośrednictwem generatora na stronie: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków dostępne są na stron​​ach:
 www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
– https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-edycja-2024 

Info: MRPiPS

Data publikacji: 28.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również