Termin składania wniosku Wn-D z załącznikami

Termin składania wniosku Wn-D z załącznikami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 370),

począwszy od wniosku składanego za kwiecień 2014 r. pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

W sytuacji gdy 25 dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni – w myśl art. 57 kpa, ze szczególnym uwzględnieniem § 4.
W związku z powyższym, gdy ostatni dzień terminu na dokonanie czynności przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni (zgodnie z Uchwałą NSA z dnia 15.06.2011 r. (nr I OPS 1/11), sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu ww. art. 57 § 4 k. p. a)

Ponadto informujemy, iż w przypadku korzystania z usług operatora pocztowego innego niż Poczta Polska S.A. za datę złożenia pisma uznaje się datę jego wpływu do organu administracji publicznej (zgodnie z art. 57 § 5 k.p.a. w związku z art. 178 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529))

Info: PFRON

Data publikacji: 05.06.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również