Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 2018 r.

Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 2018 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż zgodnie z nowymi regulacjami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2018 r. płatnik składek będzie opłacał składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednym przelewem na indywidualny numer rachunku.

Na przelewie nie ma obowiązku zamieszczania za jaki okres i na jaki fundusz jest wnoszona opłata. ZUS zaksięguje i rozliczy na indywidulanym koncie płatnika wpłaty proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

Dodatkowo wpłatę rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu lub funduszu. W sytuacji, gdy płatnik ma zaległości w ZUS – zasada, zgodnie z którą wpłata ma pokrywać najstarszą należność, może spowodować zadłużenie za bieżący okres. Więcej informacji w sprawie zmiany sposobu rozliczania z ZUS dostępnych jest na witrynie ZUS: http://www.zus.pl/eskladka

Przedmiotowa zmiana może mieć wpływ na możliwość ubiegania się o refundacje składek na ubezpieczenia społeczne bądź dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. Należy pamiętać, iż w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046, ze zm.):

– refundacja składek wypłacana na podstawie art. 25a-c nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni.

– dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wypłacane na podstawie art. 26 a-c nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy (w składki odprowadzane do ZUS) zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.
Niespełnienie powyżej wskazanych warunków w miesiącu wykazanym we wniosku składanym do PFRON uniemożliwi wypłatę bądź będzie przyczyną wezwania do zwrotu wypłaconych już dofinansowań lub refundacji.
Aby uniknąć takich sytuacji Fundusz sugeruje sprawdzenie w ZUS, czy na koncie płatnika ubiegającego się o wyżej wskazaną pomoc nie zarejestrowano zaległości w opłacaniu składek. Można to zrobić poprzez złożenie do ZUS wniosku o ustalenie salda na koncie lub sprawdzić stan konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku ustalenia zaległości, należy je niezwłocznie uregulować, aby kolejne wpłaty do ZUS pokrywały ubezpieczenia i fundusze za bieżące okresy sprawozdawcze.
Jednocześnie należy pamiętać, iż tylko pełna wpłata należnej kwoty składek ZUS za dany okres sprawozdawczy (w terminach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych lub z uchybieniem ich nieprzekraczającym 14 dni) daje prawo ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Info: PFRON

Data publikacji: 14.12.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również