Zaproszenie do realizacji projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa

Zaproszenie do realizacji projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa

Do Prezesów, Przewodniczących i Członków Zarządów organizacji osób niepełnosprawnych i działających na ich rzecz, zapraszanych do realizacji projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa

Szanowni Państwo,

W marcu br. rozpoczęła się realizacja dwuletniego projektu o wyjątkowo dużym znaczeniu dla sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W ciągu ostatnich lat świat przyspieszył w unowocześnianiu procesów rehabilitacji, wspierania i integracji osób z niepełnosprawnościami, w rozwijaniu warunków dla ich samodzielnego i niezależnego życia. Jest to rezultat skutecznego wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w ponad 150 krajach całego świata. Misją projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa jest włączenie Polski w ten międzynarodowy nurt korzystnych dla osób z niepełnosprawnościami przemian. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowa informacja o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa znajduje się pod adresem www.konwencja.pfon.org.

Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 r. Dokument ten podkreśla m.in., że polityka wobec osób z niepełnosprawnościami powinna poprawić warunki ich życia, rozwinąć lokalne systemy rehabilitacji i wsparcia oraz dostosować środowiska zamieszkania do potrzeb życiowych tych osób. Ważnym celem tej polityki powinno być usuwanie barier uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz w osiąganiu jakości życia nie gorszej, niż przeciętna jakość życia pozostałych obywateli.

Jak dotychczas, niewiele zmieniło się w życiu osób z niepełnosprawnościami po ratyfikowaniu Konwencji. Płynie z tego wniosek: nie da się zbudować społeczeństwa bez barier dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli w wykonanie tego zadania silnie nie zaangażują się one same i ich organizacje. Na ten wymóg zwraca uwagę Konwencja w Art. 4.3.
Tym właśnie kwestiom poświęcony jest projekt Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa. Projekt realizowany jest po to, aby w sprawach dla siebie najbardziej żywotnych oraz w sprawach wdrażania Konwencji wypowiedzieć się mogły same osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższe otoczenie. Celem projektu jest przygotowanie – przy szerokim i aktywnym udziale środowisk osób z niepełnosprawnościami – propozycji takich zmian w przepisach prawa i w prowadzonej polityce publicznej, które zapewnią, że osoby z niepełnosprawnościami w takim samym stopniu, jak pełnosprawne, będą mogły korzystać z należnych każdemu polskiemu obywatelowi praw i możliwości.

Cel projektu zostanie osiągnięty w tym większym stopniu, w im większym zakresie w jego realizację szczerze zaangażują się wszystkie liczące się – ze względu na prowadzoną działalność – organizacje osób niepełnosprawnych oraz ich ogniwa, i jeżeli wśród uczestników projektu znajdą się doświadczeni reprezentanci wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnościami.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które jest liderem projektu, wraz z partnerami: Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. pragnie niniejszym serdecznie zaprosić Państwa organizację do udziału w projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa. Udział Państwa organizacji w projekcie będzie polegał m.in. na wyborze Państwa reprezentanta/reprezentantów, którzy będą bezpośrednio uczestniczyli w projekcie. Uczestnictwo to przewiduje udział w środowiskowej debacie doradczo-programowej oraz przygotowanie opinii doradczej na podstawie dostarczonego kwestionariusza.

W ramach projektu w całym kraju, w różnych środowiskach osób z niepełnosprawnościami przeprowadzonych zostanie łącznie 60 debat środowiskowych. Na podstawie ich wyników opracowane zostaną m.in. programy wdrażania Konwencji w poszczególnych środowiskach oraz raport na temat barier napotykanych przez osoby z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym.

Pragnę przy okazji poinformować, że zaangażowanie doradcy programowego w przygotowanie opinii doradczej na podstawie otrzymanego kwestionariusza i udział w debacie będą gratyfikowane kwotą 500 zł brutto w ramach umowy o dzieło. Fakt udziału w debacie doradcy programowego reprezentującego Państwa organizację zostanie także odnotowany w przygotowanym w ramach projektu raporcie końcowym.

Organizatorem debat środowiskowych są dwa wojewódzkie sejmiki osób niepełnosprawnych: lubelski i warmińsko-mazurski. Przekazują one zapraszanym organizacjom wszystkie szczegóły związane z udziałem w projekcie.

Gorąco Państwa pozdrawiam, a także członków i współpracowników Państwa organizacji. Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie. Dobrze wykorzystajmy stworzoną przez projekt możliwość dla zwiększenia roli i pozycji osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz dla umocnienia ich rzeczywistego wpływu na proces wdrażania Konwencji. W sprawach osób niepełnosprawnych, w naszych sprawach, sami jesteśmy najlepszymi ekspertami. „Nic o nas bez nas”.

Maria Król
Przewodnicząca Zarządu
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Więcej na temat cyklu debat dotyczących Konwencji , informowaliśmy na łamach „Naszych Spraw” w lipcu, przy okazji cyklu odbywającego się w Krakowie: https://naszesprawy.eu/aktualnosci/11454-wdrazanie-konwencji-wspolna-sprawa.html.

Najbliższy z tych cykli odbędzie się w województwie dolnośląskim (we Wrocławiu) w godz. 10-15 w następujących terminach i miejscach:

13 września 2016 r.dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Novotel Wrocław City
ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

14 września – dla osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

15 września dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

16 września dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

21 września dla osób głuchych
Hotel Ibis Styles Wrocław
plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław

22 września dla osób głuchoniewidomych
Hotel InVite
ul. Hubska 52-54; 50-502 Wrocław

23 września dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
Hotel InVite
ul. Hubska 52-54; 50-502 Wrocław

27 wrzesśnia dla osób z niepełnosprawnością wzrokową
Hotel Ibis Styles Wrocław
plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław

28 września dla osób chorych przewlekle
Q Hotel Wrocław Plus
ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

29 wrzesśnia dla osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi
Hotel InVite
ul. Hubska 52-54; 50-502 Wrocław

Oprac. kat

Data publikacji: 05.09.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również