Program „Od zależności ku samodzielności”

Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej – to główny cel, jaki przyświeca programowi „Od zależności ku samodzielności”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tegorocznej edycji programu przeznaczy na ten cel łącznie 3 mln zł.

Zadaniem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły. Ważne jest, aby taka osoba była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia.

Dlatego istotne jest wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i ich opiekunów poprzez wsparcie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.

Podniesienie świadomości
Program nastawiony jest na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach. W tym celu program podzielony został na następujące moduły:

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
Celem jest umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców

Moduł II – Samopomoc
W tym module szczególnie istotne będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, wpisujące się w zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
Celem jest rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł IV – Integracja i innowacyjność
Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej

Otwarty konkurs na oferty z zakresu poprawy sytuacji życiowej i społecznej
O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu w ramach programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, oraz podmioty uprawnione do realizacji projektów wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Zgodnie z zasadami, jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Z kolei jedna oferta może dotyczyć realizacji więcej niż jednego Modułu.

Ocenie komisji konkursowej nie będą podlegały oferty od tych podmiotów, które nie rozliczyły się w sposób prawidłowy przyznanej dotacji w roku poprzednim.
Wsparcie finansowe projektów realizujące cel programu wynosi łącznie 3 mln zł.

Uwaga! Oferty, które zostały pozytywnie ocenione w konkursie muszą zostać zrealizowane w ramach przyznanych środków i w czasie krótszym, niż przewidziano w ofercie. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli jest konieczne wprowadzenie zmian do umowy, może być zawarty z danym podmiotem aneks do umowy w formie pisemnej. W danej edycji konkursu można tylko raz zawnioskować o zawarcie aneksu do umowy.

Gdzie i Kiedy?
Tylko do 11 lutego 2020 r. można składać wnioski do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 8 kwietnia br.

Program

Ogłoszenie o konkursie

Info: MRPiPS, fot. pixabay.com

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również