Konkurs „Uczelnia dostępna” zmienia środowisko akademickie – Część II

Zlikwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym – to cel projektów zgłoszonych do konkursu „Uczelnia dostępna”. 85 wnioskodawcom przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 300 mln zł. W ośmiu przypadkach wsparcie wyniesie od ponad 10 mln zł do przeszło 14,5 mln zł.

Konkurs jest jednym z działań w ramach rządowego programu Dostępność plus. Wyniki zostały ogłoszone w listopadzie ub.r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O swoich planach poinformowały nas uczelnie, które uzyskają najwięcej środków, czyli co najmniej 10 mln zł. Przedstawiamy je w dwóch częściach, a o kolejności zadecydowała pozycja liczba przyznanych punktów z listy rankingowej.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komisja pozytywnie oceniła projekt „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Krakowska uczelnia wnioskowała o przeszło 12,3 mln zł.

– Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na AGH oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry. To przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami – komentuje Anna Wesołowska, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

Marek Lewkowicz i Anna Wesołowska, fot. Joanna Sierakowska BON AGH

Marek Lewkowicz i Anna Wesołowska, fot. Joanna Sierakowska BON AGH

Na usunięcie barier architektonicznych przygotowano ok. 3,5 mln zł. Środki te trafią m.in. na budowę wind, ramp, toalet dla osób niepełnosprawnych i składu mieszkalnego w domu studenckim, a także przebudowę dojścia do sali w klubie studenckim. Wśród pięciu głównych kierunków działań znajduje się kumulowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dostępności w ramach utworzonego Centrum Wiedzy o Dostępności.

W ramach projektu przewidziane jest wypracowanie i wdrożenie m.in. teleinformatycznego systemu nawigacji po budynkach i terenie AGH. To będzie rozwiązanie w szczególności dla osób z dysfunkcjami wzroku i ruchu. Ponadto ma powstać platforma do zdalnej obsługi studentów z niepełnosprawnościami. Zostaną uruchomione kursy e-learningowe wraz z filmami instruktażowymi. Nastąpi też poprawa dostępności serwisów internetowych zgodnych z aktualnymi standardami WCAG. Działania obejmują również digitalizację i udostępnienie zasobów edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

– Pracownicy zyskają możliwość skorzystania ze zdalnego dostępu do konsultacji psychiatrycznych. W ten sposób zdobędą fachową wiedzę wykorzystywaną do wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w sytuacji kryzysowej – mówi Marek Lewkowicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

Politechnika Wrocławska

Pozytywnie oceniony projekt „Politechnika nowych szans” obejmuje 13 zadań. Aby je zrealizować, uczelnia wnioskowała o ponad 14,3 mln zł. Część działań zostanie podjętych w ramach ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości.

– Dążymy do zbudowania atmosfery wzajemnego, świadomego myślenia o potrzebach innych i wspólnym odnajdywaniu sposobu na likwidację nawet najmniejszej bariery. W mojej ocenie to największa zaleta przedsięwzięcia. Ogromną szansą jest zaangażowanie społeczności akademickiej, bez względu na pełnione funkcje, do tych działań – mówi dr inż. Jacek Lamperski, prorektor ds. studenckich Politechniki Wrocławskiej.

dr inż. Jacek Lamperski, fot. Bartek Sadowski

dr inż. Jacek Lamperski, fot. Bartek Sadowski

Dla ponad 2400 osób zaplanowane są szkolenia w zakresie świadomości nt. współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Będą też szkolenia tzw. tutorów dostępności. Uczelnia powoła też koordynatora ds. dostępności cyfrowej oraz dostępności architektonicznej. Znacząco wzmocniona kadrowo i funkcjonalnie zostanie Sekcja ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością (SON).

Plany obejmują przygotowanie kursów z projektowania uniwersalnego, na dwóch poziomach zaawansowania, dla architektów i informatyków. Harmonogram zadań przewiduje też wprowadzenie wirtualnej dostępności (wirtualna Politechnika). Z kolei na terenie uczelni pojawią się nowe rozwiązania informacyjno-nawigacyjne. Nie zabraknie inwestycji związanych z akademikami. Pokoje mieszkalne będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponadto zaplanowany jest remont pomieszczeń z myślą o sali rehabilitacyjnej.

– Jest bardzo dużo do zrobienia. Nie wskazujemy obszarów bardziej lub mniej istotnych, a wszystkie zadania realizujemy równolegle. Projekt powinien wzmocnić świadomość studentów z niepełnosprawnością, że mają bardzo dobre warunki dla swojego rozwoju i kształcenia. Tu bez zbędnego stresu i z przekonaniem mogą korzystać z narzędzi komunikacyjnych i informatycznych – podkreśla dr inż. Jacek Lamperski.

Politechnika Warszawska

Stołeczna uczelnia zgłosiła projekt „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, wnioskując o przeszło 13,1 mln zł. Z założenia ma on spowodować m.in. zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej. Zaplanowane zadania obejmują też takie obszary jak procedury kształcenia, narzędzia informatyczne oraz administrowanie stron internetowych. Celem jest również zmiana sposobu kształcenia inżynierów. Oni mają w przyszłości, poprzez swoją działalność zawodową, wspierać zwiększanie dostępności w wielu wymiarach.

– Zakładamy, że wszystkie działania są równie ważne. Wśród nich jest m.in. utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Architektury. Dzięki niemu przyszli inżynierowie będą mogli tak projektować budynki, aby były one pozbawione barier dla osób z niepełnosprawnościami – informuje Izabela Koptoń-Ryniec, kierownik Sekcji ds. Komunikacji Społecznej i Mediów, pełniąca zadania rzecznika prasowego Politechniki Warszawskiej.

Ponadto przewidziane są szkolenia mające na celu podniesienie świadomości w zakresie problemów osób z niepełnosprawnościami. Wezmą w nich udział pracownicy dydaktyczni, administracyjni i zarządzający.

Jak zaznacza Izabela Koptoń-Ryniec, zaplanowane działania umożliwią podjęcie studiów na Politechnice Warszawskiej większej liczbie studentów z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy i poprawi ich sytuacja społeczna.

Uniwersytet Rzeszowski

W gronie pozytywnie rozpatrzonych projektów znalazł się „Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR”. Uczelnia ze stolicy Podkarpacia ubiegała się o przeszło 10,8 mln zł. Najwięcej środków trafi na znaczne zwiększenie dostępności architektonicznej i cyfrowej. Lista inwestycji obejmuje m.in. windy, beacony – systemy naprowadzające, mapy i oznaczenia tyflograficzne. Ponadto serwisy internetowe będą zgodne ze standardami WCAG 2.1.AA. Z kolei w Biurze Karier UR pojawi się wirtualny asystent studenta.

– Dofinansowanie obejmie również dostosowanie procedur i struktury organizacyjnej UR z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wśród przewidzianych działań są też szkolenia zwiększające świadomość nt. funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami – informuje Anna Kołodziej z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, koordynator projektu.

Anna Kołodziej

Anna Kołodziej

Zajęcia te będą obowiązkowe dla większości pracowników uczelni, zarówno naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i obsługi. Ponadto z myślą o zatrudnionych zostanie utworzona platforma e-learningowa. Dzięki niej będzie można sporo się dowiedzieć nt. sposobów pracy ze studentami z niepełnosprawnościami.

W budynkach UR powstaną tzw. pokoje wyciszeń. Skorzystają z nich studenci z zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu) czy używający aparatów słuchowych.

– W odpowiednio przystosowanej przestrzeni możliwy będzie odpoczynek w przerwach między zajęciami dydaktycznymi. To przełoży się na lepsze funkcjonowanie studentów z dysfunkcjami w środowisku akademickim – komentuje Anna Kołodziej.

Marcin Gazda

Data publikacji: 17.03.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również