Wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych jest partnerem i współrealizatorem projektu Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Liderem projektu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Pozostali partnerzy to: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Termin realizacji: 1.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie wśród co najmniej 100 000 pracodawców na terenie całego kraju, we współpracy z partnerami społecznymi modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy. Projekt jest spójny z celem szczegółowym nr 2 PO WER: Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zasadniczymi komponentami opracowanego modelu wsparcia będą:
• dokument strategiczny „Mapa drogowa wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”,
• narzędzia operacyjne wspomagające pracodawców w organizacji środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:
• 4 poradniki nt. dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną,
• interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych – Rozkład jazdy,
• 4 warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
• interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej,
• utworzenie na bazie istniejących instytucji i struktur regionalnych, sieci podmiotów zaangażowanych we wspomaganie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie analizy występujących obecnie w Polsce rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, diagnozy barier i potrzeb w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przeglądu dobrych praktyk z zakresu kształtowania bezpiecznego i odpowiedniego środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie wyników tych działań opracowane zostaną rekomendacje do modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Pilotażowa wersja modelu zostanie poddana testowaniu z udziałem 30 pracodawców, z uwzględnieniem zróżnicowania gospodarczego, terytorialnego, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju niepełnosprawności.

Opracowany model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy będzie szeroko upowszechniony podczas 15 konferencji regionalnych i konferencji podsumowującej w województwie mazowieckim oraz indywidualnych i grupowych spotkań informacyjno-doradczych dla pracodawców, a także poprzez upowszechnienie materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych oraz upowszechnienie publikacji w pismach specjalistycznych / branżowych ukierunkowanych na środowiska pracodawców i osób niepełnosprawnych.

Zakładana liczba docelowych odbiorców wszystkich działań upowszechniających wynosi co najmniej 100 000 pracodawców.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 206 022,65 zł, w tym:
ze środków europejskich – 3 544 835,88 zł (84,28 proc.),
ze środków dotacji celowej – 661 186,77 zł, (15,72 proc.).

Podstawa prawna: Umowa o dofinansowanie nr POWR.02.06.00-00-0054/17-00 z dnia 26.02.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Raport nr 1
z realizacji projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” za okres 1.02.2018 – 31.05.2018

I. Informacja o stanie realizacji projektu w okresie 1.02.2018 – 31.05.2018
W okresie od 1.02.2018 do 31.05.2018 realizowano zadanie 1 pn. „Analiza rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

W tym okresie dokonano analizy aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej ON. Skupiono się na analizie dotychczasowych działań systemowych mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej ON, tj. projekty POKL z uwzględnieniem poddziałania 1.3.6. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” realizowanego w latach 2013-15, oraz innych działań, w tym m. in. programów i projektów PFRON.

Dokonano przeglądu dobrych praktyk stosowanych wśród pracodawców z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w tym wynikających z projektu „Ramowe wytyczne…” oraz najnowszych wytycznych, dokumentów i innowacyjnych rozwiązań.

Opracowano dwa kwestionariusze mające na celu diagnozę potrzeb i barier w zakresie wsparcia ON w środowisku pracy według pracowników/osób niepełnosprawnych oraz pracodawców. Badania kwestionariuszowe przeprowadzono wśród 370 pracodawców oraz 874 osób niepełnosprawnych (we wniosku założono, że zostaną one wypełnione przez 240 pracodawców i 240 ON) dodatkowo przeprowadzono wywiady pogłębione wśród 20 pracodawców i 20 ON. Szczegółowa analiza danych, pozwoliła na wskazanie najistotniejszych potrzeb i barier według pracodawców i pracowników/osób niepełnosprawnych w zakresie ich wsparcia w środowisku pracy.

Prowadzone w zadaniu 1 analizy i badania, spotkania robocze i konsultacje między Liderem i Partnerami projektu doprowadziły do sformułowania rekomendacji dotyczących zarówno planowanych do opracowania w projekcie narzędzi jak i dotyczących ogólnie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Projekt opracowanych rekomendacji został przekazany do konsultantów w zakresie niepełnosprawności słuchowej, wzrokowej i ruchowej oraz intelektualnej, których uwagi uwzględniono w końcowej wersji rekomendacji.

W wyniku realizacji w/w działań opracowano szczegółowy Raport z analizy aktualnego stanu rozwiązań, przeglądu dobrych praktyk, diagnozy potrzeb i barier, z rekomendacjami do modelu.

II. Działania zaplanowane do realizacji w okresie 1.06.2018 – 31.10.2018 r.
W okresie od 1.06.2018 do 31.10.2018 r. realizowane będzie drugie zadanie projektu.
W tym etapie opracowana zostanie pilotażowa wersja Modelu wsparcia, którego elementami będą:
– dokument strategiczny „Mapa drogowa wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”,
– narzędzia operacyjne wspomagające pracodawców w organizacji środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (4 poradniki, interaktywne, mobilne narzędzie tzw. „Rozkład jazdy”),
– 4 warianty „wirtualnego stanowiska pracy siedzącej” (uwzględnione zostaną stanowiska pracy wykonywanej w pozycji siedzącej – np. pracy biurowej, w przemyśle itp)., oraz interaktywny program z wykorzystanie technik VR do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej, która jest rodzajem pracy powszechnie występującej w administracji publicznej,
– utworzenie na bazie istniejących instytucji i struktur regionalnych, sieci podmiotów zaangażowanych w wspomaganie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb ON.

fot. pixabay.com
Data publikacji: 10.08.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również