Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”

Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania"

Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria", Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Fundacją Aktywizacja, Fundacją L'Arche realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania".

Celem projektu jest ułatwianie dostępu 1135 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 302 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r.– 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 13 390 170,49zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 12 720 661,96 zł.

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do 1135 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, oraz do 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych w Poznaniu.

Cele szczegółowe:
– wzrost liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu,
– wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie usług społecznych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i domowych w tym wykorzystujących system teleopieki,
– realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez kształcenie, poradnictwo i utworzenie miejsca krótkookresowego pobytu w zastępstwie za OF.

Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:
– 1135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
– 1 obiekt dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (powstanie Centrum Usamodzielnienia),
– 300 osób objętych usługami opiekuńczymi,
– 550 osób objętych usługą teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki,
– 550 osób objętych wsparciem asystenta Zintegrowanego Centrum Opieki,
– 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych usługami asystenckimi,
– 24 osoby objęte telemonitoringiem medycznym Zintegrowanego Centrum Opieki,
– 120 osób niesamodzielnych objętych usługą asystencką w ramach programu „Trener Aktywności”,
– 182 opiekunów faktycznych korzystających ze szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
– 60 osób z niepełnosprawnością objętych warsztatami usamodzielnienia w sieci.

Planowane rezultaty realizacji projektu:
– 228 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
– 440 osób starszych i/lub niesamodzielnych objętych opieką Centrum teleopieki, u których zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa,
– 440 osób starszych i/lub niesamodzielnych objętych opieką Centrum usług domowych, u których wzrosła ocena poziomu dobrostanu psychofizycznego,
– 182 uczestników szkoleń, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
– 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywizacji społecznej (wg. modelu „Trenera Aktywności”), które zwiększyły poziom usamodzielnienia oraz poczucie bezpieczeństwa,
– 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w Centrum Usamodzielniania, które zwiększyły poziom umiejętności, usamodzielnienia i motywacji do zmiany,
– 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną deklarująca poprawę jakości życia.

Grupa docelowa:
Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Poznania oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i / lub osobą z niepełnosprawnością;lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
pr

Data publikacji: 30.01.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również