Bez porozumienia

Poseł Marek Plura był inicjatorem i gospodarzem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami rządu i parlamentu, jakie odbyło się 6 listopada w Nowym Domu Poselskim.

Na wcześniejszym, roboczym zebraniu z udziałem Marka Plury, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krystyny Mrugalskiej, przewodniczącej Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Anny Machalicy-Pułtorak, prezesa Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, uzgodniono tematy spotkania: planowane i wprowadzane zmiany w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych, zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, budżet i zmiany statusu PFRON.

Ustalono, że stronę pozarządową będzie reprezentować 15 osób, przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ostatecznie w spotkaniu uczestniczyli: poseł Marek Plura, Jarosław Duda, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Sylwia Boratyńska – dyrektor Biura Pełnomocnika, dr Wojciech Skiba – prezes Zarządu PFRON, poseł Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł Jan Filip Libicki, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, posłanka Magdalena Kochan, senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, senator Władysław Sidorowicz, przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia, senator Krzysztof Kwiatkowski.

Jako obserwatorzy obecni byli dr Joanna Staręga-Piasek, była pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i Henryk Wujec.

Środowisko organizacji pozarządowych reprezentowali: Krystyna Mrugalska – Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Anna Machalica-Pułtorak – Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Maria Król – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Krok za krokiem” w Zamościu, Adam Stromidło – Polski Związek Głuchych, Stanisław Bronz – Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Marian Jagiełka – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Hanna Gorska – PSOUU, Andrzej Szałach – Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo, Alicja Jankiewicz – Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Piotr Kowalski – przedstawiciel środowiska osób niepełnosprawnych regionu łódzkiego, Adam Kondzior – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Józef Góralczyk – Małopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Agnieszka Rymsza – Porozumienie Autyzm – Polska, Alicja Szatkowska – Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Barbara Sińczuk – Stowarzyszenie „Ożarowska”.

 

Przedstawiciele organizacji zawiązali Tymczasowe Niezależne Porozumienie (TNP) organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ich związków, a także osób fizycznych będących ekspertami. Celem TNP jest „zjednoczenie sił środowiska w reprezentowaniu praw i interesów osób niepełnosprawnych, ich rodzin i organizacji, w tworzeniu warunków wyrównywania szans w pełnym, osobowym i społecznym rozwoju i uczestnictwie w życiu społecznym, obywatelskim i gospodarczym każdej osoby niepełnosprawnej, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności”.

Tymczasowe Niezależne Porozumienie podpisali: Krystyna Mrugalska, Anna Machalica-Pułtorak, Maria Król, Adam Stromidło, Stanisław Bronz, Marian Jagiełka, Hanna Gorska, Andrzej Szałach, Alicja Jankiewicz, Piotr Kowalski, Adam Kondzior, Józef Góralczyk, Agnieszka Rymsza, Barbara Sińczuk.

Krystyna Mrugalska w imieniu przedstawicieli organizacji pozarządowych przedstawiła postulaty kierowane do rządu. Oświadczyła, że organizacje są zainteresowane zmianami w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych (w codziennej, praktycznej działalności same je wypracowują). Natomiast sposób wprowadzania zmian, a także przewidywane konsekwencje, są głównym powodem i źródłem niepokojów, a tym samym postulatów:

1. Wycofać się z rozpoczętych już zmian dotyczących zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i fundacjom oraz przekazywania środków i zadań na szczebel powiatu i województwa. Odroczyć termin ich wprowadzenia do 31 grudnia 2010 r.

2. Powołać zespół społeczno-rządowy do opracowania założeń reformy systemu rehabilitacji i wspierania osób niepełnosprawnych w Polsce, w ścisłym związku z priorytetami Unii Europejskiej oraz prawem międzynarodowym dotyczącym osób niepełnosprawnych. W szczególności należy uwzględnić niezbędne elementy systemu z zapewnieniem ich ciągłości, drożności i elastyczności oraz dostosowania do indywidualnych potrzeb osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Na nowo trzeba podejść do kwestii algorytmu oraz sposobu dofinansowywania zadań ciągłych.

3. Zapewnić w budżecie PFRON środki na poziomie umożliwiającym utrzymanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie rehabilitacji i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym w integracji.

4. Stworzyć warunki do jak najszybszej ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele rządu i parlamentu zaprezentowali argumenty – zdaniem uczestników – wcześniej już znane organizacjom pozarządowym, mało wyczerpujące i niesatysfakcjonujące. Przedstawiciele rządu i parlamentu nie ustosunkowali się do postulatów organizacji, formułując jednocześnie pod ich adresem zarzut niezrozumienia intencji i zamiarów rządu.

Obserwatorzy pełniący także rolę mediatorów zgodnie podkreślali, że podczas spotkania zabrakło wrażliwości i zrozumienia dla środowisk pozarządowych, wyrażających głęboki niepokój związany z przyszłością systemu wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie strona rządowo-sejmowa wyraziła gotowość do kontynuowania rozmów. Strona organizacji pozarządowych wyraziła ubolewanie nad brakiem jakiegokolwiek konstruktywnego ustalenia. Zarzuty pod swoim adresem przyjęła jako niestosowne i krzywdzące.

Powyższą informację oparliśmy na wiadomościach portalu PION. Jak zaznaczyli jej autorzy: „spotkanie rejestrowane było w systemie sejmowym. Ustalono, że z chwilą sporządzenia stenogramu zostanie wspólnie opracowane sprawozdanie. Ponieważ jak dotąd to się nie stało, przedstawiciele organizacji pozarządowych formułują niniejszą informację jednostronnie i prezentują w niej wyłącznie istotne fakty”.

Uczestnicy spotkania przekazali informację do publicznej wiadomości w związku z zarzutami formułowanymi przez prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotra Pawłowskiego o tajnym charakterze spotkania, co nie jest prawdą. Informują również, że „zwłoka w przekazaniu tej informacji do publicznej wiadomości wynikała wyłącznie z lojalności wobec pana posła Marka Plury, a także należnego szacunku dla przedstawicieli Sejmu i Rządu RP”.

 

Oprac. Jumar

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również