Dostępność Plus dla edukacji – od idei do rezultatów

– Szkoła to miejsce, w którym zdobywamy nie tylko wiedzę, ale też budujemy relacje, wspólnie z rówieśnikami uczymy się świata i życia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wszystkim uczniom, zarówno zdrowym, jak i tym o szczególnych potrzebach, równego dostępu do nauki. Pierwszym krokiem do tego jest dostępność – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas seminarium poświęconemu podsumowaniu projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Wiceminister podkreśliła, że realizując program Dostępność Plus dołożono starań by jak najmocniej wspierać procesy związanie z przygotowaniem szkół podstawowych oraz uczelni dla uczniów i studentów ze szczególnymi potrzebami. Służą temu konkursy, granty, działania promocyjne czy przede wszystkim tworzone standardy.

– Prowadzimy różnorodne szkolenia i warsztaty dla kadr systemu edukacji. Przeszkoliliśmy blisko 20 tys. pracowników z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dodała sekretarz stanu.

Jak wskazała w programie Dostępność Plus wspierana jest edukacja włączająca. Powstaje sieć Specjalistycznych Centrów Wsparcia Edukacji Włączającej (SCWEW). To instytucje, których działalność będzie skupiała się na wsparciu szkół w lepszej organizacji edukacji uczniów z niepełnosprawnościami. Docelowo zaplanowano, by SCWEW powstały w każdym powiecie. Pilotażowo działają już 23 takie centra, a jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na kolejne 285. Przeznaczono na to kwotę 220 mln zł.

Podczas spotkania, 29 września w Rzeszowie, zaprezentowano uaktualniony model dostępnej szkoły, promujący równość dostępu do edukacji. Model ten jest wynikiem realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły poddawane były audytom dostępności tak, aby możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoły otrzymywały granty na przetestowanie wypracowanych wcześniej planów poprawy dostępności (zgodnie z modelem), który umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymały również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Konkurs grantowy był dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności, lokalizacji oraz rodzaju (szkoły specjalne, powszechne, integracyjne).

Realizatorem projektu byli dwaj beneficjenci – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską oraz partnerstwo Fundacji Fundusz Współpracy i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Info i fot. MFiPR, oprac. rhr/

Data publikacji: 29.09.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również