Fundusze na trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących

Prezes zarzadu PFRON Krzysztof Michalkiewicz oraz Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Jan-Buller

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał 10 czerwca br. z Centrum Projektów Europejskich (CPE) umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pt. „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

W imieniu PFRON-u, jako Lidera projektu, umowę podpisał prezes zarządu Krzysztof Michałkiewicz, a po stronie CPE dr Leszek Jan Buller.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Wartość projektu to 6 208 708 zł, w tym 5 854 190,77 zł ze środków europejskich.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania trenerów orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej w wyniku współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

Polskim Związkiem Niewidomych z siedzibą w Warszawie,

Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie,

Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie,

Partnerem ponadnarodowym – Instituttet for Blinde og Svagsynede z siedzibą w Danii.

Efektem projektu będzie:

wykształcenie minimum 12 nowych Trenerów Orientacji Przestrzennej,

uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 Trenerów Orientacji Przestrzennej,

nabycie kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej przez co najmniej 200 osób z dysfunkcją wzroku,

podjęcie działań mających na celu wdrożenie wypracowanych standardów.

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2021 – 30 listopada 2023.

Info i fot. PFRON

Data publikacji: 11.06.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również