III Edycja Konkursu 'Województwo kujawsko-pomorskie bez barier”

 

Cele konkursu:
- wskazanie obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych;
- promowanie obiektów użyteczności publicznej w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, związaną z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu;
- pobudzenie świadomości zarządców, właścicieli, użytkowników obiektów użyteczności publicznej, co do konieczności dostosowywania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Efekty konkursu:
– wyróżnienie i nagrodzenie właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w pełni dostępnego i utrzymanego w należytym stanie;
– przekazanie do publicznej wiadomości informacji w postaci sporządzonego przez komisje kursową raportu na temat kryteriów, jakie powinien spełniać obiekt kompleksowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami organizmu
– pozytywny wizerunek województwa bez barier;
– projektowanie i budowanie obiektów pozbawionych barier;
– zniwelowanie istniejących barier;
– uświadomienie społeczeństwa na temat niedostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– promowanie uniwersalnego projektowania.
Kategorie
W konkursie oceniane będą obiekty, usytuowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:
1) obiekty użyteczności publicznej;
2) obiekty zabytkowe;
3) obiekty o charakterze turystycznym
4) inne obiekty.
Zgłoszenie do konkursu mogą złożyć: osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawej, w tym również właściciel, zarządca, użytkownik obiektu.
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 31 lipca 2009 r.
Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełnomocnik zarządu ds. osób niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs „Województwo kujawsko-pomorskie bez barier” III edycja.
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl/niepelnosprawni/konkursy .

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również