Jednak SMS bez VAT?

Organizacje, które założyły koalicję „SMS bez VAT" - o czym informowaliśmy w wakacyjnym numerze „NS" - wpłynęły na zniesienie podatku VAT od krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych z telefonów komórkowych na cele charytatywne.

Konsultacje jeszcze trwają, ale premier Donald Tusk po spotkaniu z przedstawicielami 30 organizacji pozarządowych zapowiedział, że wprowadzenie zmian to kwestia kilku tygodni. Premier przyznał, że doprowadził do tego „aksamitny i profesjonalny” nacisk tych organizacji.

W projekcie rozporządzenia ministra finansów z 18 lutego 2010 roku zakłada się zwolnienie od podatku usług telekomunikacyjnych w części odpowiadającej kwocie przekazanej przez operatorów na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zastosowanie zwolnienia będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków, m.in. świadczący usługę zawiera z organizacją pożytku publicznego pisemną umowę dotyczącą przekazania całej kwoty należnej z tytułu wysłanych SMS, zaś jej kopia musi zostać przekazana do właściwego dla świadczącego usługę urzędu skarbowego w terminie 15 dni od jej podpisania. Kwota należna za wykonaną usługę musi zostać przekazana w całości na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego w terminie 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Osoba wysyłająca SMS nie może otrzymywać w zamian innego świadczenia, np. prawa do udziału w losowaniu nagród.

Jednak właśnie ten obowiązek przekazania pieniędzy do 45 dni budzi najwięcej wątpliwości, jeśli bowiem darczyńca nie opłaci faktury w terminie to operator będzie to musiał uczynić niejako w jego imieniu, on też będzie ponosił ryzyko darowizn niewpłaconych. Trudne do rozwiązania będzie też zwolnienie z podatku VAT SMS-ów charytatywnych z telefonów na karty przedpłacone (pre-paid), podatek ten jest bowiem pobierany w momencie zakupu takiej karty. Nie sposób stwierdzić ile nabywca karty nada charytatywnych SMS-ów, to można określić np. po roku, tymczasem operator musi odprowadzić środki do organizacji pozarządowych w ciągu 45 dni od zakupu. Wątpliwe jest zatem czy operatorzy będą chcieli współpracować z tymi organizacjami na zasadach określonych w projekcie rozporządzenia.

Wątpliwości budzi też zgodność tego projektu z prawem unijnym, które jednoznacznie określa, że usługi telekomunikacyjne nie mogą być zwolnione z podatku VAT. Specjaliści z PricewaterhouseCoopers współpracujący z koalicją „SMS bez VAT” wskazują jednak rozwiązanie skutkujące takim zwolnieniem, na dodatek nie wymagającym zmiany prawa. Ich zdaniem wystarczy interpretacja ministra finansów określająca, że podstawą opodatkowania VAT dla operatora powinna być rzeczywista kwota wynagrodzenia za usługę. W momencie gdy operatorzy rezygnują z tego wynagrodzenia, zabraknie podstawy do naliczania podatku VAT.

Rozwiązania prowadzące do nieopodatkowania SMS-ów charytatywnych są rozwiązaniami stosowanymi coraz częściej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Szacuje się, że wprowadzenie zmian zawartych w rozporządzeniu spowoduje ujemne skutki dla budżetu państwa w wysokości ok. 10 mln zł rocznie. Natomiast organizacje pożytku publicznego, na skutek zwolnienia z VAT kwoty przekazywanej na ich rzecz przez operatorów będą otrzymywać wyższe wpłaty.

5 marca br. mija termin konsultacji projektu rozporządzenia z organizacjami pozarządowymi. Czy uda się w nim wprowadzić zgodne z prawem unijnym zmiany?

Jotka

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również