Kolejne edycje konkursów PFRON

PFRON ogłosił VII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym OTWARTE DRZWI

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą i były obronione do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu. Może je zgłosić dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy.

Prace w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na dysku CD, wraz z opiniami recenzentów, należy przesłać najpóźniej do 5 lipca 2010 r. na adres Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem OTWARTE DRZWI.
Zgłoszenia dokonuje się na właściwym druku do pobrania na stronie www.pfron.org.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 września 2010 r.
Dla autorów najlepszych prac przewiduje się nagrody pieniężne oraz wydanie streszczeń nagrodzonych prac w postaci numeru specjalnego Biuletynu Informacyjnego BIFRON.

Po raz ósmy PFRON ogłosił konkurs na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP

Celem konkursu jest promowanie i wspieranie ponadstandardowych i nowatorskich działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz polepszania jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz wyrównywania ich szans w dostępie do zatrudnienia jak również uczestnictwa w życiu społecznym. Wnioskodawcami w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu. Nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy:
1) posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
2) byli laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu,
3) uzyskali grant lub dofinansowanie ze środków publicznych do projektu zgłoszonego do konkursu w kwocie przekraczającej 70 proc. całkowitego budżetu przedsięwzięcia.

Projekt zgłoszony do konkursu – zgodnie z Regulaminem Konkursu – musi dotyczyć działań zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji, należy do niego dołączyć streszczenie.

Termin składania projektów: do 30 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2010 r. W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie czterech nagród, po dwie w obu kategoriach (gminy i powiatu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, zakresu i zasad zgłoszenia projektu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

 

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również