Komunikat PFRON w sprawie statusu wniosków Wn-D w systemie SODiR

Stosownie do art. 48a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomoc informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym – jeśli podlega obowiązkowi ich sporządzania – sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Fundusz zobowiązany jest rozszerzyć zakres dotychczasowej merytorycznej i formalnej kontroli wniosków o dokumenty pozwalające na ocenę ekonomicznej sytuacji wnioskodawcy.
W chwili obecnej System Obsługi Dofinansowań i Refundacji nie bada kompletności wniosków Wn-D pod względem obowiązku załączenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. System nie bada również sytuacji ekonomicznej wnioskodawców. Z uwagi na powyższe możliwe jest, iż system wyświetli status wniosku jako „Zakończony proces decyzyjny – przyznane dofinansowanie” oraz poinformuje wnioskodawcę o merytorycznym i rachunkowym zweryfikowaniu wniosku, pomimo tego, iż analiza dokumentów finansowych wnioskodawcy wykaże jego trudną sytuację ekonomiczną bądź nie zostanie przeprowadzona w ogóle z powodu braku złożenia przez wnioskodawcę stosownych dokumentów.

Fundusz oczekuje na zakończenie prac modernizacyjnych, zleconych wykonawcy zewnętrznemu celem dostosowania Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji do bieżącej sytuacji. Do tego czasu możliwe jest, iż wskazany komunikat systemowy może nie odzwierciedlać faktycznego stanu wniosku.

W każdym przypadku, gdy wynik weryfikacji dokumentów danego wnioskodawcy wykazuje, iż znajduje się on w trudnej sytuacji ekonomicznej, wnioskodawca jest pisemnie informowany o ustaleniach Funduszu, co pozwala mu na zajęcie stanowiska w sprawie.

Do czasu zakończenia prac nad modernizacją systemu, w przypadku wnioskodawców, których sytuacja ekonomiczna została uznana za trudną, oraz wnioskodawców którzy nie przekazali do Funduszu wszystkich wymaganych dokumentów dopiero informacja pisemna, przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, stanowi wiążące stanowisko Funduszu.

Info: PFRON

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również