Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc z SODiR

W dniu 31 sierpnia 2010 r. członkowie KRAZON spotkali się z Prezesem Zarządu PFRON, Wojciechem Skibą. Głównym tematem spotkania było stosowanie przez Fundusz „modelu Altmana" jako kryterium oceny sytuacji finansowej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (SODiR).

Przedstawiciele organizacji członkowskich KRAZON przedstawili Prezesowi Zarządu PFRON swoje stanowisko w sprawie zasadności i celowości stosowania „modelu Altmana” jako kryterium decydującego o udzieleniu dofinansowania do wynagrodzeń w ramach SODiR. Wskazywano przede wszystkim na następujące wątpliwości co do dostosowania tej metody:
– model Altmana pierwotnie został opracowany dla spółek giełdowych działających w warunkach gospodarki Stanów Zjednoczonych,

– dla spółek niegiełdowych E.I. Altman w 1984 r. opublikował inne współczynniki do swojego modelu niż stosowane dla spółek giełdowych,

– kolejnej korekty swojego modelu Altman dokonał w 1990 r. dla tzw. „rynków wschodzących”, w szczególności w warunkach gospodarki post-transformacyjnej (do takich należy polska gospodarka), charakteryzujących się mniejszą stabilnością niż gospodarka amerykańska,

– metoda Altmana sprawdza się głównie wobec homogenicznych grup przedsiębiorstw i dla takich grup powinny być empirycznie określone różne wartości poszczególnych współczynników w modelu (inne dla firm produkcyjnych, usługowych czy handlowych), wobec powyższego metoda ta nie powinna być stosowana jednakowo i „ślepo” wobec firm z różnych branż, różnej wielkości czy o różnych formach organizacyjno-prawnych.

Po dyskusji uczestnicy spotkania uznali, że ponieważ metoda Altmana ma charakter bardziej ostrzegawczy, a do pełniejszej oceny sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa niezbędne są dodatkowe wyjaśnienia od firm, nie powinna ona stanowić bezpośredniej, wyłącznej i automatycznej podstawy do wstrzymywania udzielania pomocy publicznej w ramach SODiR.

Wobec powyższego, Prezes Zarządu PFRON zobowiązał się do uwzględnienia wniosku KRAZON o nie wstrzymywanie dofinansowania do wynagrodzeń w sposób automatyczny w przypadku wystąpienia u pracodawcy zbyt niskiej wartości wskaźnika Altmana. W takich przypadkach pracodawca miałby obowiązek przedstawienia najpierw dodatkowych wyjaśnień nt. swojej sytuacji finansowej. Dopiero w przypadku nie uwzględnienia przez PFRON dodatkowych wyjaśnień pracodawcy, wydawana byłaby decyzja o odmowie udzielenia pomocy publicznej.

W najbliższym czasie PFRON zamierza opracować i opublikować stosowne szczegółowe procedury. Nowe procedury nie będą jednak miały zastosowania do decyzji PFRON podjętych przed datą ogłoszenia ewentualnych nowych procedur.

Uczestnicy spotkania uzgodnili także, że KRAZON przedstawi Prezesowi Zarządu PFRON swoje propozycje zróżnicowania kryteriów oceny sytuacji finansowej pracodawców ubiegających się o pomoc publiczną w ramach SODiR w zależności od ich specyfiki prowadzonych przedsiębiorstw. Ponadto, PFRON przeprowadzi przy współpracy z KRAZON symulację stosowania różnych wersji metody Altmana w zależności od specyfiki ocenianego przedsiębiorstwa.

W ostatniej części spotkania członkowie KRAZON poruszyli kwestię zmienności interpretacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w odniesieniu do konieczności osiągnięcia tzw. efektu zachęty, czyli wzrostu zatrudnienia netto, jako podstawy do ubiegania się o pomoc publiczną w ramach SODiR. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że nowa interpretacja BON nie powinna stanowić podstawy do korekty kwot pomocy publicznej za okres poprzedzający jej opublikowanie. Zanim PFRON przyjmie ostateczne stanowisko w tej sprawie, sama interpretacja i zakres jej stosowania będą jeszcze przedmiotem analizy prawników PFRON.

Na dzień 3 września br. planowane jest kolejne posiedzenie KRAZON, na którym organizacje członkowskie podejmą prace nad wnioskami do PFRON w sprawach wynikających z przebiegu spotkania z Prezesem Zarządu PFRON.

Przewodniczący KRAZON

Włodzimierz Sobczak

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również