NASZA aktywność na plus! Promocja funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Wydarzenie pod takim tytułem zorganizowało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA Sp. z o.o. w ramach działań informacyjno-promocyjnych pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”, miało ono miejsce 24 września w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Podzielono je na dwa bloki – seminarium i warsztaty, w każdej z nich występowały osoby niepełnosprawne, aktywne zawodowo i działające w obszarze pracy społecznej NGO.

„Baza Usług Rozwojowych i program Dostępność plus” to pierwsza z prelekcji, wygłoszona przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Usługi rozwojowe to na przykład szkolenia, mentoring, coaching, doradztwo, e-learning; aktualne informacje zainteresowani mogą znaleźć na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Program Dostępność plus adresowany szczególnie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, zaplanowany jest na wiele lat, dotykający różnych sfer życia, nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje w 8 obszarach – architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność, koordynacja. Planowane działania w każdym z tych obszarów zostały pokrótce omówione, źródłem ich finansowania mają być fundusze europejskie, norweskie, środki z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i środki PFRON. Wdrażaniem działań „Budynki bez barier” zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielał pożyczek na inwestycje związane z zapewnieniem dostępności w budynkach. Pożyczki na atrakcyjnych warunkach, z niskim oprocentowaniem i bez konieczności wkładu własnego oraz z możliwością częściowego umorzenia.

Dawid Topol były wiceburmistrz Pszowa i dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, doradca władz miejskich w zakresie strategii rozwoju i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, koordynator działań lokalnych sieci OWES, wygłosił prelekcję „Czy niepełnosprawny jest dostępny?”

Część seminaryjną zakończyło wystąpienie „Siła w niepełnosprawności przy wsparciu funduszy unijnych” Krzysztofa Wostala, trenera prowadzącego specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności, na zlecenie różnych organizacji.

Warsztaty służące wymianie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych poprowadzili Hanna Pasterny i Roman Gruszczyk.

Hanna Pasterny, konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku przedstawiła projekt „Wzajemne oswajanie” mający na celu wzrost wiedzy i świadomości policjantów, strażników miejskich, pracowników prokuratury na temat komunikowania się z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, również ukrytymi, jak również wypracowanie rekomendacji dla tych służb.

Wśród słuchaczy byli zarówno przedstawiciele samorządów, jak i organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, socjalnych. Takich, którzy planują poszerzyć swoje działania o te, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i takich, które już realizowały takie projekty i mogły podzielić się swoim doświadczeniem.

Prelegenci mieli ograniczony do 30 min. czas na swoje wystąpienia, który nie umożliwiał gruntowne omówienie tematu, ale też nie takie było założenie. Chodziło raczej o zachęcenie do zapoznania się z wachlarzem funduszy i źródłami, poszukawania informacji na ich temat, a także do wdrażania nowych rozwiązań na rzecz poprawy dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Tekst i fot. IRCa
Data publikacji: 08.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również