Nie będzie zrównania dofinansowań w 2013 roku?

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej, wniesiony do Sejmu 18 października br. ma następujące brzmienie art.3:

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm. po art. 68ga dodaje się art. 68gb w brzmieniu:
„Art. 68gb. W roku 2013:
1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:
a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1,
b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b;
2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b.
Z projektu tego wprost zatem wynika, że nie planuje się w 2013 roku zrównania poziomu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych na otwartym rynku pracy i w zakładach pracy chronionej.

(rhr)

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również