Nie przegap wniosku o świadczenia pielęgnacyjne

Nie przegap wniosku o świadczenia pielęgnacyjne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych", tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia te według nowych przepisów dotyczą wyłącznie rodziców, którzy rezygnują z pracy w związku z konieczną, stałą opieką nad dzieckiem  z niepełnosprawnością. Nadal będą za tych świadczeniobiorców odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, zaś samo świadczenie wraz ze specjalnym rządowym dodatkiem wzrosło o 300 zł, do łącznej kwoty 820 zł miesięcznie. Każdy rodzic, który pobierał dotychczas świadczenie pielęgnacyjne powinien niezwłocznie złożyć ponowny wniosek o jego przyznanie.

Każdy uprawniony rodzic otrzyma wypłatę swojego świadczenia w lipcu, czyli bez przerwy, jeżeli złoży swój wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej do 10 lipca. Osoby, które zrobią to po tym terminie mogą otrzymać wypłatę jeszcze w lipcu, bądź wraz z sierpniowym świadczeniem. Formularze wniosków dla rodziców są na ogół dostępne na stronach internetowych OPS, MOPS, MOPR. Wystarczy je wypełnić, podpisać i dostarczyć do ośrodka. Nie ma potrzeby ponownego składania dokumentacji będącej załącznikiem do wniosku, np. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka itp., jeżeli ta, którą posiada ośrodek jest jeszcze aktualna.

Dotychczas świadczenia pielęgnacyjne mogli pobierać także inni bliscy niż rodzice, tj. członkowie rodziny opiekujący się dorosłą osobą niepełnosprawną. Od 1 lipca, na podstawie ponownie składanych wniosków mogą oni starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy pod warunkiem, że rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie to, podobnie jak dotychczas, wyniesie 520 zł. Warunkiem jest także nie przekraczanie kryterium dochodowego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 623 zł miesięcznie. Jest to powrót do zasad sprzed trzech lat. Nowością jest fakt, że przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowe będzie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego przez pomoc społeczną.

– Wprowadziliśmy to rozwiązanie, aby wyeliminować nierzadkie przypadki nadużyć, kiedy przykładowy wnuczek na stałe studiujący w Warszawie brał publiczne pieniądze za fikcyjną opiekę nad babcią z Mysłowic. – uzasadnia poseł Marek Plura, przewodniczący Podkomisji ds. Osób Niepełnosprawnych. –W ten sposób wspierani teraz będą ci, którzy są najubożsi, a jednoczenie są zobowiązani do opieki nad bliskimi w ramach tak zwanego obowiązku alimentacyjnego, czyli dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz rodzice, których dzieci stały się niepełnosprawne już jako dorosłe. Wprowadziliśmy też tę możliwość w odniesieniu do opieki nad współmałżonkiem. We wszystkich tych relacjach ważne jest, aby udokumentować, że opiekun zrezygnował z pracy, zwolnił się, bądź nie podjął zatrudnienia, żeby móc zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Inaczej mówiąc: brak zatrudnienia musi rozpoczynać się w czasie, gdy osoba bliska ma już orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

MaP
Data publikacji: 26.06.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również