O równy dostęp osób z niepełnosprawnością intelektualną do wymiaru sprawiedliwości”

O równy dostęp osób z niepełnosprawnością intelektualną do wymiaru sprawiedliwości"

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  (PSOUU) 27 czerwca br. wystosowało list otwarty do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

z apelem o zapewnienie pełnego i skutecznego dostępu osób z niepełnosprawnością intelektualną do wymiaru sprawiedliwości – m. in. o powoływanie w postępowaniach sądowych z udziałem takich osób biegłych, psychologów i pedagogów specjalnych posiadających doświadczenie w pracy z nimi oraz o umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną odbywania kary pozbawienia wolności poza więzieniami, w specjalistycznych placówkach. PSOUU prosi ministra o podjęcie pilnych działań zmierzających do jak najszybszego wdrożenia art. 13 ratyfikowanej przez Polskę w ub. r. Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, który zobowiązuje nasz kraj do dostosowania postępowań sądowych do potrzeb osób ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności – nawet z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

W związku ze sprawą Radosława Agatowskiego (osoby z niepełnosprawnością intelektualną odbywającą karę pozbawienia wolności) PSOUU po raz kolejny zwraca uwagę instytucjom i opinii publicznej na problem dyskryminacji w naszym kraju osób z niepełnosprawnością intelektualną, które stanowią najbardziej bezbronną, bezradną i wykluczoną społecznie grupę spośród wszystkich osób z niepełnosprawnościami.

W opinii PSOUU brakuje w polskim ustawodawstwie takich rozwiązań, które zapewniłyby osobom z niepełnosprawnością intelektualną realizację ich prawa do obrony. Nieliczne regulacje w tym obszarze nie odpowiadają aktualnym standardom w zakresie uczestnictwa osób z tym rodzajem niepełnosprawności w postępowaniach sądowych oraz przed organami ścigania i innymi organami ochrony prawa. Wszystko to skutkuje bezradnością wymiaru sprawiedliwości, którą mamy okazję obserwować w ostatnich tygodniach w sprawie Radosława Agatowskiego.

– Udział pana Agatowskiego w procedurze karnej w charakterze oskarżonego oraz odbywanie przez niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia obowiązku władzy publicznej zapewnienia prawa do „sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” (art. 45 Konstytucji RP) oraz prawa do rzetelnego procesu sądowego zagwarantowanego przez art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – wskazuje Monika Zima-Parjaszewska, wiceprezeska Zarządu Głównego PSOUU.

Stowarzyszenie deklaruje nie tylko przedstawienie resortowi sprawiedliwości propozycji zmian legislacyjnych i wkład merytoryczny w prace nad nimi, ale także współorganizowanie z ministerstwem odpowiednich szkoleń w zakresie metod komunikacji i zachowania się wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną dla wszystkich grup zawodowych związanych z wymiarem sprawiedliwości – w tym sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów i pracowników służb więziennych.

List otwarty Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w sprawie równego dostępu osób z niepełnosprawnością intelektualną do wymiaru sprawiedliwości został również przesłany do następujących osób i instytucji:

1.         Andrzej Seremet, Prokurator Generalny,

2.         Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich,

3.         Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP,

4.         Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,

5.         Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

6.         Poseł Stanisława Prządka, Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sejm RP,

7.         Poseł Sławomir Piechota, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Sejm RP,

8.         Poseł Marek Plura, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych,

9.         Senator Mieczysław Augustyn, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Senat RP,

10.     Senator Michał Seweryński, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Senat RP,

11.     Stanisław Dąbrowski, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

12.     Prof. Andrzej Zoll, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego,

13.     Prof. Tadeusz Ereciński, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

___________________________________________________________________________________

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) to najstarsza i największa organizacja pozarządowa działająca od 50 lat na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie jest prawnym kontynuatorem ruchu rodziców powstałego w 1963 r. w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie liczy obecnie prawie 12 tysięcy członków, w tym: rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, same te osoby, a także ich przyjaciół i profesjonalistów (pedagogów specjalnych, psychologów, lekarzy, terapeutów itp.) pracujących na co dzień z osobami z tym rodzajem niepełnosprawności. Jednostkami organizacyjnymi PSOUU są Koła terenowe, których jest obecnie 124 w całej Polsce. Poprzez Koła, Stowarzyszenie prowadzi ponad 400 różnych placówek terapeutycznych i różnych innych form wsparcia. Umożliwiają one rehabilitację, terapię, edukację i aktywne życie blisko 25 tysiącom dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w całej Polsce.

PSOUU jest m. in. członkiem „Inclusion Europe”, europejskiej części „Inclusion International” – międzynarodowego związku stowarzyszeń działających
na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (członka European Disability Forum). Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Jego działania na rzecz godnego życia Polaków
z niepełnosprawnością intelektualną można wesprzeć  przekazując jej 1% podatku dochodowego.

Info: PSOUU, oprac. IKa

Data publikacji: 02.07.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również