Od 1 marca wzrósł próg uprawniający do świadczenia „500 plus dla osób niesamodzielnych”

Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które otrzymują miesięcznie świadczenia do 2157,80 zł brutto. Przepisy wprowadzające świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji weszły w życie 1 października 2019 r. Na ich mocy osobom uprawnionym przysługuje wsparcie w wysokości do 500 zł miesięcznie.

Świadczenie kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory przyznano 854,1 świadczeń uzupełniających (w tym 578,5 w ZUS).

Wysokość wsparcia zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. W ubiegłym roku próg uprawniający do świadczenia wynosił 1896,13 zł brutto miesięcznie.

Od marca próg ten został podwyższony o 261,67 zł, do kwoty 2157,80 zł brutto. Przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę.

Świadczenie jest corocznie waloryzowane takim wskaźnikiem, jakim waloryzowane są renty i emerytury. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniósł 14,8 proc.
„Od momentu wprowadzenia świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tj. od 1 października 2019 r. próg ten wzrósł o kwotę 557,80 zł” – podał resort rodziny.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. pixabay.com

Data publikacji: 06.03.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również