Od zależności ku samodzielności – ruszył nabór wniosków

Rusza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Jego budżet to 3 mln zł.

– Wspieramy osoby z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. Pomoc trafia także do ich rodziny i opiekunów – mówi minister rodziny Marlena Maląg. I dodaje – Niezmiernie ważne jest wzmocnienie oraz poszerzenie oferty sieci oparcia społecznego w gminach i powiatach, także przy aktywnym włączeniu  organizacji pozarządowych.

Wnioski do 28 stycznia
Budżet edycji 2022 programu „Od zależności ku samodzielności” wynosi 3 mln zł. Wnioski można składać do 28 stycznia do wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

– Realizacja Programu powinna być oparta na tworzeniu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez wszystkie podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć mających na celu pokonywanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społecznym – dodaje minister rodziny.

Cztery obszary wsparcia
W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły:

Moduł I  – Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
Moduł ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb  np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II – Samopomoc
W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Moduł IV – Integracja i innowacyjność
Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

Finasowanie programu
Projekt będzie mógł być dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w maksymalnej wysokości 100 000 zł i nie mniejszej niż 30 000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80 proc. całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu.

Ogłoszenie o konkursie “Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022

Info: MRiPS, fot. pexels.com

Data publikacji: 07.01.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również