Otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz

PFRON ogłosił szósty otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych.

W ramach konkursu mogą zostać dofinansowane projekty badawcze dotyczące problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:

 • Badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych.
 • Badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 • Badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UE i świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich.
 • Badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działań i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności.
 • Badania na temat różnych aspektów społecznego i kulturowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, postrzegania i reprezentacji niepełnosprawności.
 • Inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

1. uczelnia – szkoła wyższa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796),

3. instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 498),

4. inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej

W przypadku wniosku wspólnego, warunek uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie musi spełnić co najmniej Wnioskodawca pełniący rolę Lidera w projekcie.

Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.

W ramach jednego wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON jednego projektu badawczego.

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 1.730.000,00 zł, w tym:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych – 550.000,00 zł, w tym:
 • 000,00 zł (na wydatki bieżące),
 • 000,00 zł (na wydatki inwestycyjne);
 1. dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 1.180.000,00 zł, w tym:
 • 108.000, 00 zł (na wydatki bieżące),
 • 000,00 zł (na wydatki inwestycyjne).

Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.

Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się z „Ogólnymi zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” oraz „Szczegółowymi zasadami finansowania badań w ramach konkursu Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych, których treść dostępna jest pod adresem Zasady finansowania badań

Wniosek należy sporządzić przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza, który dostępny jest pod adresem: Zasady finansowania badań i złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając na adres: badania@pfron.org.pl (maksymalna dopuszczalna wielkość wiadomości to 50 MB). Złożenie wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej

Decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Wnioski można składać od 19 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 10.00.

tuk/

Data publikacji: 19.04.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również