PFRON ogłosił pierwszy konkurs na realizację zadań przez NGO’s

Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków

o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art.

36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.), tj. stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

I. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań:

1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
7. zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;
8. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
9. organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
10. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
11. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
12. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs

Wysokość środków w projekcie planu finansowego PFRON na realizację zadań zlecanych przez Biuro PFRON w 2009 roku wynosi 90.900 tys. zł.
Wysokość środków na dofinansowanie zadań w ramach niniejszego konkursu wynosi 90.000 tys. zł.

III. Termin i zasady składania wniosków o zlecenie realizacji zadań

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 20 października 2008 roku do dnia 21 listopada 2008 roku.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Uprawniony podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach ogłoszonego konkursu, z tym że wniosek może dotyczyć kilku zadań.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej http://www.pfron.org.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został umieszczony na stronie internetowej.

Do wniosku muszą być załączone wymagane przez PFRON dokumenty. Lista wymaganych dokumentów zamieszczona jest na formularzu wniosku.

Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku – wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej jak również niezłożenie oświadczenia o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.
Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania. W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż dostępny na stronie internetowej PFRON (tzn. nie należy przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.). W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z wersji MS Office 2007, wniosek należy zapisać w formacie MS Word 2003.

Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).

Wnioski należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II Nr 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs na zadania zlecane na 2009 r.”

IV. Terminy i warunki realizacji zadania, okres kwalifikowalności kosztów w ramach zadania

Konkurs dotyczy zadań realizowanych od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, z zastrzeżeniem pkt V niniejszego ogłoszenia.

Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowanego do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw).

Wnioskodawca może także ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym w przypadku gdy zadanie to ma charakter ciągły i dotyczy prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez tego Wnioskodawcę.
Za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania, z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.

V. Umowy wieloletnie

W przypadku zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, dopuszcza się w ramach konkursu możliwość ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej (maksymalnie 3 letniej).

Składając wniosek o zlecenie realizacji zadań Wnioskodawca wypełnia część B wniosku „Informacje dotyczące zadania” na każdy rok realizacji zadania oddzielnie, oznaczając czytelnie którego roku dotyczy ta część wniosku. Budżet zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wniosku oraz wskaźniki ewaluacji zadania należy sporządzić jedynie dla pierwszego roku realizacji zadania (tj. dla 2009 roku).
W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na pierwszy rok realizacji zadania, Wnioskodawca w następnych latach realizacji zadania, składa do PFRON w trybie pozakonkursowym, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok realizacji zadania, budżet zadania na kolejny rok realizacji
(w kwotach nie wyższych niż zostały zaplanowane na kolejne lata we wniosku składanym w ramach niniejszego konkursu), wskaźniki ewaluacji zadania oraz ewentualną aktualizację części B wniosku.

Przedłożone przez Wnioskodawcę dokumenty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym.

W terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok realizacji zadania PFRON wyznaczy maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt VII niniejszego ogłoszenia, obowiązujące w roku realizacji zadania.

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny rok realizacji zadania, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej z PFRON podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu.

Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
VI. Zasady przyznawania dofinansowania

Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania do maksymalnej wysokości 25.000,00 zł.

Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny:

1. w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,
2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.
Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00 zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 50% tego wkładu.

Środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy nie mogą stanowić środki PFRON, bez względu na podmiot udzielający pomocy.

Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:

1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.
VII. Limity kosztów kwalifikowalnych

Następujące rodzaje kosztów, wykazane w budżecie zadania, nie mogą przekraczać w danym zadaniu poniższych maksymalnych wartości:

1. koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
4. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
5. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – do wysokości 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań

Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane będą w Biurze PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 15 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.

Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl, w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane zostaną do oceny merytorycznej, która przeprowadzona zostanie w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl.

Ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie przez ekspertów wyłonionych po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury naboru.

Na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów Biuro PFRON ustali listę rankingową zadań proponowanych do dofinansowania, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl.

Szczegółowe zasady zlecania przez PFRON zadań w ramach niniejszego konkursu, w tym kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków zostały określone
w dokumencie „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl.

IX. Zrealizowane przez PFRON w 2008 roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

W 2007 r. na realizację programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”, w ramach którego dofinansowano projekty realizowane przez organizacje pozarządowe o charakterze ponadlokalnym, podobne w zakresie do zadań objętych niniejszym konkursem, PFRON wydatkował środki w wysokości 45.154 tys. zł.

W 2008 r. w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” na aktualnie realizowane przez organizacje o charakterze ponadlokalnym zadania i projekty PFRON przeznaczył kwotę 70.185 tys. zł.

Uwaga!
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dostępnym na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl.

„Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” Link do „Zasad”

Wzór wniosku o zlecenie realizacji zadań1 Link do wniosku

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również