Pismo KRAZON do Marszałka Sejmu RP – Grzegorza Schetyny

z apelem o skierowanie do konsultacji społecznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292).

Warszawa, 30 lipca 2010 r.

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

 

W imieniu Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON), zrzeszającej największe organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych oraz organizacje działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zwracam się do Pana Marszałka z apelem o skierowanie do konsultacji społecznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292).

Ze zdumieniem stwierdzamy, że na stronie internetowej Sejmu RP w dniu 29 lipca 2010 r. pojawiła się informacja o w/w projekcie ustawy, przy czym niedostępny był tekst w formie elektronicznej. Tekst ten jest dostępny dopiero od dnia dzisiejszego od godzin porannych. Jeszcze większe zdumienie budzi fakt, że projekt ten skierowano do czytania na posiedzeniu Sejmu RP bez konsultacji przewidzianych w art. 32 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP, zgodnie z którym
„Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy. W wypadku komisyjnych i poselskich projektów ustaw, w stosunku do których nie przeprowadzono konsultacji, Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania kieruje projekt do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.”.

W związku z powyższym informujemy, że przed opublikowaniem na stronie internetowej Sejmu RP druku nr 3292, naszym zdaniem nie przeprowadzono stosownych konsultacji, co znajduje potwierdzenie w treści uzasadnienia projektu ustawy, w którym brak informacji o wynikach konsultacji.

Nie można bowiem traktować jako konsultacji dyskusji z organizacjami pozarządowymi podczas, przytoczonego w uzasadnieniu do projektu, posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 28 lipca 2009 r. (strona 10 uzasadnienia). Podczas tego posiedzenia dyskutowano jedynie nad zmianami ustawowymi dotyczącymi zachowania osobowości prawnej PFRON w kontekście ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – PwUoFP (przepisy wprowadzające). Nie był zatem dyskutowany cały projekt wg druku 3292, gdyż wówczas takowy nie istniał, ale zaledwie jedna z kilkudziesięciu zmian zawartych w przedmiotowym projekcie.

Nie można traktować jako konsultacji społecznych również spotkania z organizacjami pozarządowymi zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 6 lipca 2010 r.. Co prawda w zaproszeniu na powyższe spotkanie, skierowanym do naszych organizacji przez pana posła Marka Plurę drogą elektroniczną, zapowiedziano przedstawienie przedmiotowego projektu ustawy, ale de facto podczas tego spotkania żadnego projektu nie otrzymaliśmy, ani go nie odczytano, co pewnie można sprawdzić w stenogramie ze spotkania.

Nie można także traktować jako konsultacji społecznych przekazania nam przez pana Posła Marka Plurę przedmiotowego projektu ustawy drogą elektroniczną w dniu 23 lipca 2010 r., gdyż zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu, projekt ustawy nie zawierający w uzasadnieniu informacji o konsultacjach, a taki jest stan faktyczny (co wykazano powyżej), do konsultacji kierowany jest przez Marszałka Sejmu, a nie któregokolwiek z Posłów.

Gdyby nawet próbować na siłę uznać, z czym się nie zgadzamy, że mail od pana Posła Marka Plury był próbą konsultacji, to nie spełnia ona wymogów określonych w odrębnych ustawach (m.in. ustawy o organizacjach pracodawców czy ustawy o związkach zawodowych). Ponadto, termin jaki wyznaczono na przekazanie przez nasze organizacje opinii do projektu (7 dni roboczych) praktycznie uniemożliwia przedstawienie takiej opinii.

Największy nasz niepokój z punktu widzenia rynku pracy osób niepełnosprawnych budzi fakt, że w uzasadnieniu projektu przedstawiono skutki finansowe zmian ustawowych wyłącznie w odniesieniu do budżetu państwa i budżetu PFRON, nie przedstawiono natomiast przewidywanych skutków finansowo-ekonomicznych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz przewidywanego wpływu zmian na poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce (wzrośnie czy spadnie? jaka może być tego skala?). Nasze organizacje są w stanie przeprowadzić taką analizę i przedstawić ją Posłom pracującym nad projektem, ale wymaga to ok. 2- 3 tygodni (m.in. ankietowanie i ewaluacja ankiet). Niezależnie od tego, wszelkie dane niezbędne do takiej analizy posiada PFRON w postaci danych z informatycznego systemu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (tzw. SODiR) oraz w postaci sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat przekazanych do PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; Dz. U. Nr 53 poz. 312).

W świetle powyższego, zwracamy się do Pana Marszałka jak na wstępie, tj. o skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 3292) do konsultacji przed pierwszym czytaniem, zgodnie z art. 32 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP. Zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych ustawach, projekt powinien zostać poddany konsultacjom na forum Komisji Trójstronnej, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych a także przekazany do konsultacji organizacjom pracodawców oraz związków zawodowych.

Brak skierowania przedmiotowego projektu do konsultacji do powyższych partnerów społecznych będzie, naszym zdaniem, skutkowało wadliwością legislacyjną projektu od samego początku jego uchwalania przez Sejm, co w konsekwencji może stanowić podstawę do zaskarżenia przyjętej na jego podstawie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego pod zarzutem naruszenia zasady zaufania do państwa prawa oraz naruszenia ustawowych uprawnień organizacji pozarządowych określonych w stosownych ustawach. Niezależnie od powyższego, od początku procesu legislacyjnego, prace nad zmianami ustawowymi będą obciążone również negatywnym klimatem społecznym w wyniku naruszenie zasad państwa obywatelskiego.

Przewodniczący KRAZON

Włodzimierz Sobczak

 

Organizacje zrzeszone w KRAZON:

1. Dolnośląski Spółdzielczy Związek Rewizyjny

2. EKON – Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska”

3. Krajowa Federacja Zakładów Pracy Chronionej

4. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

5. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

6. Organizacja Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome

7. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

8. Polska Unia Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

9. Porozumienie Branżowe – Związek Pracodawców

10. Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych – OZON

Info: KIG-R

Zachowano pisownię oryginału

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również