Posiedzenie II kadencji Rady Dostępności

11 czerwca w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Rady Dostępności II kadencji. Przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, środowisk osób z niepełnosprawnościami rozmawiali o kierunkach współpracy na najbliższe miesiące. Posiedzenie Rady poprowadziła przewodnicząca Rady – wiceministra MFiPR Monika Sikora.

Podczas posiedzenia Rady kolejne 6 osób otrzymało z rąk wiceministry akty powołania na członka/członkinię Rady Dostępności. Tym samym skład Rady liczy już obecnie maksymalną liczbę 50 osób. W trakcie posiedzenia przedstawiono i omówiono zapisy nowej ustawy o spełnianiu wymogów dostępności niektórych produktów i usług, która od 28 czerwca 2025 r. wprowadzi szereg obowiązków i wymagań wobec sektora prywatnego.

W toku prac nad przepisami o dostępności, przedstawiono także i przedyskutowano wstępne propozycje zmian planowanych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

– W tym roku mija 5 lat od jej obowiązywania. Mamy na dziś już dość sporo wiedzy i refleksji na temat tego co działa dobrze, co się zmienia, a co nadal nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Już w ubiegłym roku zaczęliśmy proces konsultacji eksperckich w zespole roboczym Rady Dostępności.  Wspólnie poszukamy takiej formuły zapisów. Pozwolą one pełniej odzwierciedlić potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym nie nakładaniu wielu nowych obowiązków na sektor publiczny – podkreśliła wiceministra Monika Sikora.

Wydarzenie było również okazją do przedstawienia informacji o potrzebie harmonizacji prawa dla rozwoju dostępności w zawodzie architekta oraz zaprezentowania działań i realizowanych projektów w obszarze dostępności w szkolnictwie wyższym.

Jednym z istotnych punktów spotkania Rady była prezentacja tematów do prac w grupach roboczych, których powołanie zapowiedziała pani ministra. Podjęto decyzję o powołaniu 4 takich grup, które zajmą się m.in. wypracowaniem rekomendacji dla poprawy spójności przepisów architektonicznych, dostępności kinematografii, standaryzacji oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku czy wdrażania przepisów Polskiego Aktu o Dostępności.

Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja efektów i wyzwań jakie pozostają w związku z wdrażaniem akcji „Przewijamy Polskę”, czyli instalacji w przestrzeni publicznej tzw. komfortek – toalet służących osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom do czynności higieniczno-pielęgnacyjnych. Już kilkadziesiąt miejsc tego typu działa w całym kraju, udało się także zmienić przepisy prawa, które od sierpnia br. Wprowadzają obowiązek tworzenia komfortek w wybranych miejscach publicznych. To szczególnie ważne dla osób podróżujących czy poruszających się w przestrzeni publicznej.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 11.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również