Powiaty postulują zmiany w ustawie o rehabilitacji

Powiaty postulują zmiany w ustawie o rehabilitacji

Związek Powiatów Polskich nie po raz pierwszy zwrócił uwagę na potrzebę zmian w procesie przyznawania środków PFRON gminom i dysponowania nimi przez samorządy. W czerwcu jego stanowisko zostało opublikowane na portalu samorządowym, w ślad za tym na swoich stronach zamieszcza je dziesiątki organizacji i samorządów.

Niewiarygodny algorytm

Pierwszą kwestią podnoszoną przez ZPP jest niewiarygodny algorytm, wedle którego powiaty i województwa otrzymują środki z PFRON. Powinien on uwzględniać liczbę osób z niepełnosprawnościa, ustalaną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z art. 48 ustawy o rehabilitacji. Jednak ostatnie dane prezentowane przez GUS pochodzą z przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku!
Spis miał ponadto charakter reprezentacyjny, nie wszystkich zapytano więc o niepełnosprawność, ponadto część osób mogła odmówić udzielenia odpowiedzi, bo miały one charakter dobrowolny. Dane uogólniono na całą populację.

W efekcie rzeczywista liczba osób z niepełnosprawnością zamieszkujących dany powiat może się znacznie różnić od danych podawanych przez GUS – jest ich więcej, niż środków przekazywanych gminom na ich potrzeby, a w rezultacie nie mają zapewnionego równego dostępu do usług i świadczeń publicznych.
Kryteria określania liczy tych osób powinny być bardziej wiarygodne i aktualne, oparte na przykład na bazie aktualnych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – sugeruje ZPP.

Niepełnosprawni nie zawsze rejestrują się jako bezrobotni

To kolejny problem, na który zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich: liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy jest szacowana na podstawie danych pochodzących z rejestracji w urzędach pracy. Liczba ta jest szacowana na potrzeby wyliczenia wysokości przyznawanych środków.
Jednak powiaty zgłaszają, że zwłaszcza niepełnosprawni mieszkańcy wsi dużo rzadziej rejestrują się w urzędach pracy, niż mieszkańcy miast, chociażby z powodu trudności komunikacyjnych. Skutkuje to tym, że powiaty, w których dominują tereny wiejskie, otrzymują mniejsze środki.

Niejasności w przepisach o obsłudze wniosków

Niespójność w przepisach dotyczących procedury obsługi wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne na dofinansowanie z PFRON to kolejna kwestia wymagająca przeglądu rozwiązań prawnych, na które zwraca uwagę w swym apelu ZPP.
Obecnie Zarząd PFRON informuje samorząd powiatowy o wielkości środków mu przypadających (określonych algorytmem) na realizację zadań w danym roku. Robi to w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo-finansowych za okres IV kwartału roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok
Rada powiatu z kolei, na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji może podjąć uchwałę o podziale środków PFRON nie wcześniej niż na przełomie lutego/marca danego roku budżetowego.
Osoba uprawniona składa wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON).

Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, za wyjątkiem dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika , które są rozpatrywane nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Czyli – jeżeli kierownik jednostki powiatu właściwy do załatwienia wniosku dotrzyma terminu, naruszy równocześnie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji, wejdzie w ustawowe kompetencje rady powiatu w zakresie decydowania o przeznaczeniu środków PFRON.

Jeżeli z kolei decyzje zostaną podjęte już po przyjęciu przez radę powiatu uchwały (wymaganej ustawą), to naruszony zostanie termin załatwienia sprawy określony w przepisie rozporządzenia.

Przepisy w tym zakresie winny być spójne – czytamy w oświadczeniu Związku Powiatów Polskich dotyczącym PFRON.

IRCa

Data publikacji: 15.07.2016 r

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również