Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

Sejm 4 listopada uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Przewiduje ona m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, a dostępną pomoc koordynować ma asystent rodziny.

Za przyjęciem ustawy – której projekt złożył rząd – zagłosowało 267 posłów (w tym PiS, PSL, koło WiS oraz większość klubu Kukiz’15). Przeciw było 140 posłów (z PO i Nowoczesnej). Wstrzymało się 21 (w tym 12 z Kukiz’15 oraz koło ED).

Wcześniej Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez PiS. Jedna z nich stanowi, że program, który rząd przyjmie do 31 grudnia br. w zakresie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, będzie mógł być skierowany także do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonych w przepisach.
Programem objęte mają być także dzieci i młodzież posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W myśl innych przyjętych poprawek PiS, jednorazowe świadczenie z tytułu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin nie będzie podlegało egzekucji, a także, świadczenie to nie będzie wliczane do dochodu uprawniającego do uzyskania pomocy społecznej.

Odrzucone natomiast zostały poprawki opozycji, w których proponowano np., by świadczeniem w wysokości 4 tys. zł objęte były wszystkie dzieci z określoną niepełnosprawnością, bez względu na moment jej powstania, a także, aby oprócz zasiłku z programu „Rodzina 500 plus”, przyznawany był także zasiłek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł dla każdego niepełnosprawnego dziecka.

Przed głosowaniem posłowie opozycji krytykowali zapisy projektu. Michał Kamiński (ED) i Mieczysław Kasprzak (PSL) wskazywali, że jednorazowe świadczenie 4 tys. zł oznacza pomoc w wysokości kilkudziesięciu groszy dziennie do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Natomiast zdaniem Joanny Augustynowskiej (Nowoczesna) ustawa łamie konstytucję, bo nie wolno uzależniać przyznania świadczenia od czasu nabycia niepełnosprawności.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz odpowiadał, że świadczenie w wysokości 4 tys. zł to tylko jedna z form przewidzianej pomocy. Przypomniał, że do końca roku powstanie program, który zapewni kompleksową opiekę. Program, jak zapewnił, będzie dotyczył wszystkich osób z niepełnosprawnościami, również dorosłych.

Rajmund Miller (PO) przekonywał, że ustawa jest źle przygotowana, zakłada m.in. specjalny bezkolejkowy tryb do opieki paliatywnej. Jak przekonywał, wobec śmierci wszyscy są równi i różnicowanie nie jest na miejscu. Michałkiewicz odpowiadał, że poseł myli zakłady opiekuńczo-lecznicze z hospicjami, także perinatalnymi. Podkreślił, że hospicja perinatalne nie miały dotychczas wsparcia finansowego, a dzięki ustawie rodziny potrzebujące wsparcia go otrzymają.

Dominik Tarczyński (PiS) mówił, że do zadania pytania skłoniły go głosy posłów i pytał, czy w latach rządów PO i PSL jedyną inicjatywą rodzinną było podwyższenie VAT-u na ubranka dziecięce i wózki, a obniżenie – na prezerwatywy i trumny. Natomiast Paweł Szefernaker (PiS) mówił, że ustawie najbardziej sprzeciwiają się ci, „którzy przez osiem lat nic w tej sprawie nie zrobili”. – Boli was to, że realizujemy obietnice, które złożyliśmy Polakom – mówił. Podczas wypowiedzi Szefernakera posłowie opozycji krzyczeli: „oszust” i „kłamstwa”.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Zgodnie z ustawą wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto ustawa np. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Zgodnie z ustawą do końca tego roku rząd ma przyjąć program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, opracowany na podstawie odrębnych przepisów.(PAP)

ozk/ akw/ ktl/ ral/ mok/ mag/

Senackie komisje poparły „Za życiem” bez poprawek
Połączone komisje rekomendują Senatowi przyjęcie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” bez poprawek. Senatorowie PO chcą m.in. rozszerzenia kręgu beneficjentów ustawy, uwagi do tekstu zgłasza Biuro Legislacyjne.

Wniosek Stanisława Koguta (PiS) o przyjęcie ustawy bez poprawek poparło 11 senatorów połączonych komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Zdrowia. Czterech senatorów było przeciw.

Podczas plenarnej debaty nad ustawą poprawki do tekstu zapowiadają senatorowie PO: Mieczysław Augustyn i Jan Rulewski. Chcą m.in. rozszerzenia beneficjentów ustawy o wszystkie dzieci niepełnosprawne, które będą wymagały trwałej opieki. Jak wskazywał Rulewski w wielu przypadkach objawy niepełnosprawności pojawią się nie w momencie ciąży czy w okresie okołoporodowym, ale nawet po kilku latach życia dziecka.

Biuro Legislacyjne „ze względu na tempo prac” nad ustawą nie przygotowało opinii do tekstu. Wśród uwag, które ustnie na posiedzeniu komisji zgłosiła senacka legislator znalazły się m.in. zastrzeżenia dot. powielania w ustawie już obowiązujących przepisów. (PAP)

js/ malk/

Data publikacji: 04.11.2016 r

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również