Środowisko osób z niepełnosprawnościami domaga się wyjaśnień dot. zmian w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia

Złożony 13 listopada przez grupę posłów PiS projekt nowelizacji ustawy dotyczącej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych radykalnie zmienia charakter i istotę jego funkcjonowania.

Przypomnijmy: miał on służyć właśnie temu – i tylko temu – środowisku, a z jego środków miały być finansowane m.in. usługi asystenckie, tzw. opieka wytchnieniowa i powstanie specjalistycznych centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

W ostatnim okresie miał on też być źródłem finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych, tzw. 500 plus.

Tymczasem projekt zakłada nie tylko zmianę jego nazwy na Fundusz Solidarnościowy, ale nakłada na niego zupełnie nowe zadania, m.in. finansowanie trzynastych emerytur i rent oraz rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych dla rencistów socjalnych.

Przeciwko tym zasadniczym zmianom wystąpili przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnością, wystosowując list otwarty do Ryszada Terleckiego, przewodniczącego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, który zamieszczamy.

Szanowny Pan
Ryszard Terlecki
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. W szczególności dotyczy to faktu, że Fundusz, który w założeniu jest dedykowany osobom z niepełnosprawnościami i powinien służyć wyrównywaniu ich szans życiowych ma obecnie także wspierać finansowo emerytów i rencistów.
Zgodnie z przedstawionym na stronach sejmowych projektem, środki Funduszu mają być wykorzystane do wypłat „jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, a także renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego, o których mowa w odrębnych przepisach oraz kosztów ich obsługi”.
Podkreślić przy tym należy, że nadzieją środowiska osób z niepełnosprawnościami było docelowe stworzenie ze środków Funduszu systemowych rozwiązań, m.in. zapewniających asystencję osobistą i opiekę wytchnieniową, a także zatrudnienie wspomagane – nie na zasadach projektowych, ale jako trwałe rozwiązania gwarantowane. Wyrażamy obawy, że przeznaczenie środków z Funduszu na wypłatę dodatkowych emerytur i rent to uniemożliwi.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o informację na temat przewidywanych przez projektodawców konsekwencji takiego rozwiązania dla systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W szczególności prosimy o następujące informacje:
• czy po przyjęciu proponowanego projektu możliwe będzie kontynuowanie programów z Funduszu uruchomionych w 2019 r. („Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa”, „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020), a jeśli tak, to ile wyniosą wydatki na każdy z tych programów?
• jaka łączna kwota środków z Funduszu przeznaczona będzie w 2020 r. wyłącznie na działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami?
• czy wnioskodawcy brali pod uwagę wprowadzenie waloryzacji, wraz z waloryzacją rent i emerytur, progu dochodowego dla świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji („500+” dla osób z niepełnosprawnościami) finansowanego ze środków Funduszu, który aktualnie wynosi 1.100 zł.
Pragniemy także przypomnieć, że w ubiegłym roku jako środowisko Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami przedstawiliśmy szereg propozycji systemowych reform (w załączeniu nasz list do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego), które nie tylko mogą polepszyć sytuację tej grupy społecznej, ale też przynieść lepsze wykorzystanie środków publicznych.

Z poważaniem
dr Krzysztof Kurowski, Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
A także:
1. dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
2. Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych
3. Tadeusz Milewski, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
4. dr Anna Drabarz, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
5. Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
6. Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
7. Ewa Pawłowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
8. dr hab. Paweł Kubicki, Inicjatyw Obywatelska „Chcemy Całego Życia!”
9. Magdalena Kocejko, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
10. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja
11. Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
12. Aleksander Waszkielewicz, Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
13. Adam Zawisny, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi
14. Sławomir Besowski, Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
15. Sylwia Mądry, Fundacja Autism Team
16. Małgorzata Felger, Polskie Towarzystwo Stwardzenie Rozsianego Oddział w Krakowie
17. Agnieszka Lewonowska-Banach, Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne
18. Paweł Jordan, Stowarzyszenie BORIS
19. Anna J. Nowak, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”
20. dr Zbigniew Głąb, Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze Instytut Działań Społecznych
21. Joanna Wierzbicka, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
22. Maciej Kowalski, Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki
23. Anna Thieme, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
24. Bartosz Stępień, Spółdzielnia Socjalna FADO
25. Stanisław Sikora, Fundacja Helpful Hand
26. Agata Domalska, Spółdzielnia Socjalna WOLA
27. dr Wojciech Figiel, Uniwersytet Warszawski

fot. pixabay.com

Data publikacji: 15.11.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również