W resorcie rodziny trwają pracę nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Rozszerzenie grupy osób, które mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, zwiększenie dodatków za pracę w terenie i zaostrzenie kar za nielegalne placówki – to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie noweli o pomocy społecznej, o których mówił w rozmowie z PAP wiceszef MRiPS Stanisław Szwed.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Projektowane rozwiązania są na etapie konsultacji między resortowych.

Wiceminister Stanisław Szwed w rozmowie z PAP wyraził nadzieję, że zmiany jeszcze w tym roku trafią pod obrady Sejmu. Podkreślił, że projekt m.in. wychodzi naprzeciw części postulatów przedstawianych przez pracowników socjalnych. Zaznaczył, że propozycje mają charakter przekrojowy i obejmują bardzo wielu zagadnień.

– Podstawowe zmiany dotyczą m.in. pracowników socjalnych. Chcemy maksymalnie umożliwić wykonywanie tego zawodu większej grupie osób, oczywiście zachowując standardy takie jak ukończenie odpowiednich studiów – powiedział Szwed.

Wyjaśnił, że zawód pracownika socjalnego będą mogły wykonywać osoby, które po 1 stycznia 2014 r. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w szkole wyższej realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów wyższych na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia czy nauki o rodzinie.

– Proponujemy także zwiększenie dodatku terenowego dla pracowników socjalnych z 250 zł do 400 zł – zapowiedział wiceszef resortu rodziny.

Dodatek ten – jak wyjaśnił – nie byłby też wliczony przy obliczaniu wysokości pensji pracownika. Wiceminister zaznaczył, że zmieniono też reguły przyznawania dodatków za pracę w terenie.

– Będzie on przysługiwał za przeprowadzenia rodzinnego wywiad środowiskowego lub pracę socjalną, a nie jak dotychczas – obie te czynności musiały być wykonywane łącznie – powiedział Szwed.

Poinformował, że zmniejszono też okres pracy pracowników socjalnych, od którego zależy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, z 5 lat do 3 lat.

Szwed zapowiedział, że w projekcie znalazły się także przepisy zaostrzające kary za nielegalne prowadzenie działalności.

– Przepisy przewidują różne wysokości kar w zależności od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce. Np. w przypadku gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 tys. zł, od 11 do 30 osób – 20 tys. zł, a powyżej 30 osób – 30 tys. zł” – wskazał wiceminister. – Kary będą oczywiście dotyczyły także placówek prywatnych, które prowadzą działalność bez zezwolenia wojewody – dodał.

Jak powiedział Szwed, zmiany będą dotyczyć też kwestii dochodu osoby ubiegającej się o pomoc społeczną.

– Doprecyzowujemy, że od przychodu odejmowane są koszty jego uzyskania – w celu ustalenia sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną a także w dochodzie tym nie będą uwzględniane składniki, takie jak pomoc finansowa przyznawana repatriantom, środki finansowe przyznawane w ramach ochrony środowiska, np. z programu Czyste Powietrze, Stop Smog, itp. – wyjaśnił.

Podkreślił, że do dochodu nie będą też uwzględniane środki będące zwrotem kosztów, jakie ponieśli rodzice niepełnosprawnego ucznia w związku z jego transportem do i ze szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia takiego transportu przez gminę.

Wiceminister zapowiedział, że resort chce też zmienić termin weryfikacji kryterium dochodowego. – Zweryfikowane co 3 lata kryteria dochodowe będą obowiązywać od początku roku, a nie jak dotychczas od 1 października – co ułatwi uwzględnianie zmian w budżetach jednostek samorządu terytorialnego – uzasadnił.

Ustawa – jak wskazał – ma też na celu uelastycznienie maksymalnej wysokości zasiłku okresowego przyznawanego osobie samotnie gospodarującej.

– Dotychczas była ona na sztywno wskazana w ustawie i nie podlegała weryfikacji – zmiana była możliwa tylko zmianą ustawy i wynosi 418 zł. Proponujemy, by była ona zależna od weryfikowanej co 3 lata kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, aktualnie jest to 528 zł – powiedział Szwed.

Wiceszef resortu rodziny poinformował, że zmieniono też wymogi dotyczące wykształcenia opiekunów pracujących w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w noclegowni czy w ogrzewalni. Wyjaśnił, że rozszerzono zakres osób mogących ubiegać się o pracę w charakterze opiekuna poprzez zmniejszenie wymogu wykształcenia. Jednocześnie – jak zaznaczył – w celu zapewnienia optymalnej jakości usług dodano obowiązek posiadania doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi dla osób mających wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe.

– Zatem osoba z wykształceniem średnim i wyższym, ale bez doświadczenia, będzie mogła być takim opiekunem. Wyjątek stanowią wymogi wobec opiekunów zatrudnionych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – powiedział Szwed.

Zapowiedział, że wprowadzona będzie też ustawowa możliwość przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym. Oznacza to – jak wyjaśnił – że decyzja będzie mogła zostać wydana już po faktycznym rozpoczęciu świadczenia niezbędnych w danym przypadku usług.

Dodał, że wprowadzono też możliwość wspólnego kierowania – do jednego DPS-u – członków rodziny, np. małżonków lub rodzica z pełnoletnim dzieckiem, nawet gdy kwalifikują się do różnych placówek.

– Projekt jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Zobaczymy, jakie będą uwagi. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku trafi on do Sejmu – powiedział Szwed. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia. (PAP)

 

Karolina Kropiwiec, fot. pixabay.com

Data publikacji: 26.10.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również