XIII Zjazd Krajowy TWK

XIII Zjazd Krajowy TWK

W dniach 13-14 maja 2012 roku w Warszawie odbył się XIII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - jednej z najstarszych organizacji pozarządowych działających na rzecz wyrównywania szans osobom z niepełnosprawnością we wszelkich obszarach ich aktywności. Dokonał on podsumowania i oceny działalności stowarzyszenia za okres kadencji 2008-2012, przyjął program działania na następną czteroletnią kadencję, określił rolę i miejsce TWK w życiu społeczności lokalnej, dokonał zmian w statucie organizacji oraz wybrał nowe władze naczelne.

Jednym z większych osiągnięć w minionej kadencji było wydanie „Złotej Księgi Zasłużonych dla TWK” z okazji 50-lecia TWK. Do znaczących sukcesów zaliczyć również należy wydawanie jedynego w Polsce tego rodzaju miesięcznika łatwej lektury „Ty i świat”, skierowanego do osób o zmniejszonej sprawności intelektualnej w WTZ, ZAZ, Domach Opieki Społecznej, trzech publikacji, które były pokłosiem konferencji naukowych, poprzedzonych badaniami przez członków Społecznej Rady Naukowej TWK. Szczególnie cenną pozycją są „Aktualne problemy życia i pracy osób niepełnosprawnych w Polsce”. To analizy i diagnozy problemów osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych, miejsc osób niepełnosprawnych w życiu społeczno-gospodarczym ujęte w możliwie szerokim zakresie. Niewątpliwą wartość publikacji stanowią wnioski i konkluzje z konferencji oraz dyskusji środowiskowej, które mogą posłużyć, jako wkład do merytorycznej dyskusji nad nową ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

IMG_4341_min
Posłanka Magdalena Kochan otrzymuje Medal Twórcy Polskiej Rehabilitacji

Kadencja 2008-2012 była dość trudna. Kłopoty z płynnością finansową, podwyższenie wkładu własnego, wkładu finansowego, przedłużającymi się procedurami oceny projektów, z terminowymi rozliczeniami z PFRON. Efekty działalności obniżały również niezbyt profesjonalnie przygotowane wnioski na projekty i zadania zlecane, zarówno do programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak i PFRON, niewłaściwa jakość i terminowość rozliczeń z partnerami (Oddziałami TWK) oraz niewystarczająca i mało wymierna współpraca z samorządami lokalnymi.

Wybór nowych władz Towarzystwa i wyróżnienia
Zjazd wybrał naczelne władze TWK. Nowym prezesem Zarządu Głównego została Anna Bednarz-Śliwowska, wiceprezesami Andrzej Berestecki i Józef Patkiewicz, sekretarzem Elżbieta Szadura-Urbańska, skarbnikiem Jerzy Kwiatosiński, członkami Zarządu: Urszula Hura, Lech Karbowski, Artur Ostęp, Anna Jóźwiak.
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Leszek Gruba, a przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego Andrzej Stecewicz.
Zjazd nadał godność Prezesa Honorowego TWK ustępującemu po 9 latach sprawowania funkcji prezesowi ZG TWK Henrykowi Waszkowskiemu za ofiarne i efektywne kierowanie stowarzyszeniem, podejmowanie innowacyjnych zadań, dorobek wydawniczy oraz 45 letnią działalność we władzach naczelnych TWK.

IMG_4363_min
Nagrodzeni Medalami Twórcy Polskiej Rehabilitacji, od lewej:
Ryszard Rzebko, Jerzy Lamparski, Magdalena Kochan, prof. Józef Sowa

Zjazd nadał godność Członka Honorowego TWK zasłużonym działaczom i członkom Społecznej Rady Naukowej Towarzystwa: prof. Januszowi Kirenko, prof. Adamowi Kurzynowskiemu, prof. Janowi Bieńkowi, dr. Jerzemu Mikulskiemu, dr. Leonardowi Januszko oraz dr. Andrzejowi Stecewiczowi.
Medalami Twórcy Polskiej Rehabilitacji odznaczeni zostali: Magdalena Kochan – posłanka do Sejmu RP, Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska, prof. Józef Sowa, prof. Zbigniew Śliwiński, Jerzy Szreter, Kazimierz Kuć, red. Ryszard Rzebko, Krzysztof Pasternak, Jerzy Lamparski i Kazimierz Trzeciak.
Złotymi Odznakami TWK uhonorowano: red. Tadeusza Krasuskiego, Urszulę Hura, Wojciecha Skibę, Michała Czachora, Jacka Gumińskiego, Ewę Jarecką oraz Elżbietę Szadura-Urbańską.

Program działania na lata 2012-2016
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem jako organizacja społeczno-naukowa od ponad 52. lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych i służy ich interesom. Realizuje zadania użyteczności publicznej m.in.w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, profilaktyki inwalidztwa, pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Działalność TWK obejmuje tematycznie zagadnienia kształcenia, zatrudnienia, bezrobocia, rehabilitacji kompleksowej, spraw instytucjonalnych, zagadnień prawnych oraz problemów wykluczenia społecznego. Dokonujące się procesy gospodarcze i społeczne, symptomy kryzysu gospodarczego w Polsce i Europie, będą miały istotny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych w najbliższych latach. Stan ten wymaga nowego sformułowania polityki społecznej państwa wobec tej grupy osób, bardziej globalnego i jednocześnie konkretnego spojrzenia na temat ich udziału i miejsca w gospodarce i społeczeństwie. W polityce rządu wobec nich oczekiwane są konkretne rozwiązania prawne i ekonomiczne umożliwiające pracodawcom i organizacjom pozarządowym bardziej skuteczne działania w kierunku poprawy sytuacji życiowej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Działacze TWK uznają, że organizacja ta potrzebuje wdrożenia nowych inicjatyw. Aby mogło ono zwiększyć pomoc i bezpośrednio wspierać osoby z niepełnosprawnością w relacjach z administracją państwową i samorządową należy ulepszyć obowiązujące prawo i sprawność systemu finansowego, usunąć bariery stanowiące zagrożenie w sprawnym i systematycznym funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w obszarze prawa, finansów i prawidłowych relacji. Trzeba wykorzystać nowoczesne trendy w polityce społecznej w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dlatego należy w całej społeczności osób niepełnosprawnych, wspólnie ze stroną rządową, samorządową, ekspertami rozpocząć dyskusję i podjąć prace nad przygotowaniem nowej ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. TWK pragnie wykorzystać najlepsze praktyki krajowe i zagraniczne dla zwiększenia rozwiązań wpływających na wzrost aktywności i możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w codziennym życiu. Ustawa ta powinna być jedną z podstaw dla nowej polityki społecznej państwa wobec tych osób.

Realizacja celów i zadań na najbliższą kadencję będzie uzależniona od wyników współpracy z samorządem lokalnym. To w gminie mieszkają osoby będące podmiotem działalności stowarzyszenia, tu najczęściej pracują, tu spotykają się z różnymi barierami, które muszą pokonywać, tu zaspokajają swoje codzienne potrzeby.

Celem TWK jest dążenie do pełnej i skutecznej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie konkretnych zadań i programów działania, zmianę postaw społeczeństwa, a przede wszystkim pracodawców wobec osób niepełnosprawnych . Motywacją ich zatrudniania winny być wymierne korzyści finansowe, społeczne i osobiste. Upowszechniana będzie opinia, która była główną tezą programową TWK od zarania funkcjonowania tej organizacji, że praca jest podstawą życia i aspiracji życiowych osoby niepełnosprawnej. Dlatego należy zwiększyć aktywność oddziałów terenowych TWK w zakresie poszukiwania i pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością podejmując stosowne działania. Wzrastające bezrobocie tej grupy osób jest bardzo zróżnicowane regionalnie i jest ogromnie trudne do przezwyciężenia, zwłaszcza w czasie kryzysu ekonomicznego.

IMG_4372_min

Zjazd zaproponował konkretne zadania
Najważniejsze z nich to:
Wzrost liczby członków TWK.
• Powołanie nowych oddziałów i kół terenowych organizacji, w czym udzielana będzie pomoc techniczna i organizacyjna.
• Zaktywizowanie słabo działających Oddziałów TWK w Głogowie, Płocku, Siemiatyczach.
• Podjęcie działań likwidacyjnych Oddziałów TWK w Kotlinie, Warszawie, Suwałkach, Częstochowie, Katowicach i Poznaniu w związku z zaprzestaniem przez nie działalności.
• Promowanie dobrych doświadczeń Oddziałów TWK, które mają znaczące osiągnięcia w swojej działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego we współpracy z samorządami różnych szczebli.
• Zwiększenie aktywności Oddziałów TWK poprzez doroczne oceny jakości i sposobu ich działania na podstawie Karty Oceny Oddziałów Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
• Promocja i organizacja wolontariatu poprzez zaangażowanie w działalność TWK młodzieży i studentów.
• Wzrost aktywności i roli Społecznej Rady Naukowej TWK, organizacja konferencji naukowych, sympozjów, wydawanie publikacji i materiałów pokonferencyjnych.
• Kontynuacja wydawania miesięcznika łatwej lektury „Ty i świat” dla osób ze zmniejszoną sprawnością intelektualną.
• Podjecie starań w sprawie wpisania TWK do ewidencji instytucji szkoleniowych i na tej podstawie prowadzenie szkoleń oraz różnych form edukacji dotyczących umiejętności czynności dnia codziennego, wykorzystania komputerów, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, kształcenie doradców zawodowych, z zakresu pierwszej pomocy medycznej, wolontariatu.
• Rozszerzenie możliwości wspieranie ze środków PFRON działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe poprzez zawieranie kontraktów wieloletnich na prowadzenie określonych programów.
• Rehabilitacja domowa – wprowadzenie opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, po udarach mózgu i innych ciężkich i złożonych dysfunkcjach, starszymi, chorymi i wykluczonymi.
• Rehabilitacja osób z depresją.
• Organizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych.
• Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, powoływanie nowych tego typu placówek, wzmocnienie działań w zakresie przejścia osób niepełnosprawnych z WTZ do ZAZ oraz na rynek pracy chronionej, także na otwarty rynek pracy.
• Prowadzenie i zakładanie nowych spółdzielni socjalnych z udziałem osób z niepełnosprawnością.
• Prowadzenie i tworzenie punktów informacji, poradnictwa i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, także na zasadach sieci zinformatyzowanej.
• Upowszechnianie niekomercyjnego dostępu osób niepełnosprawnych do Internetu jako narzędzia edukacji.
• Działalność klubowa – kontynuowanie dotychczasowej działalności Klubów SM (stwardnienia rozsianego), Klubów EPI – chorych na padaczkę, Klubów Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – KAZON, powoływanie nowych
• Realizacja projektów:
a) Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
b) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawno-obywatelskiego oraz pośrednictwa pracy,
c) Kluby Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – KAZON,
d) Kurs na samodzielność,
e) Niepełnosprawny Obywatel – Biuro Porad Prawnych, ze środków EFS,
f) „Dorosły odpowiedzialny” osoby niepełnosprawne intelektualnie w społeczeństwie, ze środków FIO.
• Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przedsięwzięciach rehabilitacyjnych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych.
• Organizowanie zajęć kulturalnych, kafejek internetowych, zespołów twórczości artystycznej itp.
• Przystąpienie do konkursu ofert w ramach utworzonego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób po wypadkach komunikacyjnych, profilaktyki zmniejszenia liczby i skutków wypadkowości oraz pomocy ofiarom wypadków i pomocy postpenitencjarnej, w związku ze zmianami w przekazywaniu nawiązek sądowych oraz świadczeń pieniężnych w postępowaniu karnym.
• Szkolenie rodziców dzieci niepełnosprawnych w zakresie programu rehabilitacji w domu, dietetyki, zajęć z dziedziny aktywności życiowej i zaradności ich samych i ich dzieci.
• Wczesne zaangażowanie w wychowanie fizyczne i sport osób niepełnosprawnych – powoływanie klubów, zespołów i sekcji sportowych, szkolenie instruktorów dyscyplin sportowych i rekreacyjnych wśród osób niepełnosprawnych.
• Integracja ze społecznością lokalną – współdziałanie z władzami samorządowymi, służbami lokalnymi w zakresie wspierania i pomocy osobom niepełnosprawnym, rozpoznawanie ich potrzeb i reagowanie na nie.
• Poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności TWK – wpłaty z 1% podatku należnego, darowizn i składek członkowskich, które są głównym składnikiem budżetu TWK, stanowią niewielką i niewystarczającą kwotę przychodów w rocznym budżecie i nie są w stanie w sposób stabilny gwarantować funkcjonowania stowarzyszenia. Jednym z nich może być fundraising, jako proces zdobywania funduszy u osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych, instytucji rządowych i samorządowych oraz organizowanie loterii, kwest ulicznych, aukcji, imprez środowiskowych połączonych ze zbiórkami pieniędzy.
• Kontynuowanie współpracy z firmą Interservis w Łodzi, udział w dorocznych Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi.
• Kontynuowanie i pogłębianie współpracy z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii, Polskim Towarzystwem Rehabilitacji, PZG, PZN i z innymi organizacjami i stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą.
Nakreślone cele i zadania TWK na kadencję 2012-2016 wymagać będzie bardziej skutecznego i konsekwentnego działania, większego i bardziej zdecydowanego zespołowego zaangażowania całych zarządów wojewódzkich, terenowych, kół, rzetelnego i terminowego wywiązywania się z umów i zobowiązań oraz dbałości o wysoką jakość realizowanych działań. Niezbędnym warunkiem realizacji zmierzonych celów i zadań oraz projektów będzie zapewnienie odpowiednich środków finansowych do ich realizacji. Ponadto program działania na nową kadencję będzie wzbogacony o cele i zadania określone w statucie TWK.

Info: TWK, oprac. IRCa

fot. Ryszard Rzebko, TWK

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również