Zbyt daleko idąca ingerencja w przejrzystość procedury przyznającej zaświadczenia de minimis – POPON ocenia projekt nowego rozporządzenia

W związku z nowym rozporządzeniem KE nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis konieczne stało się znowelizowanie przepisów dotyczących wydatkowania środków gromadzonych przez prowadzących ZPCh i ZAZ na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Nowe rozporządzenie KE zmienia całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu do poziomu maksymalnie 300 000 tys. EUR (dotychczas limit wynosił 200 tys. EUR). Dla każdego przypadku przyznania nowej wysokości pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych trzech lat.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ZFRON z dnia 10 czerwca 2024 r.

W § 1 pkt 2 projektu wprowadza się zmianę w § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia ZFRON. Warunkiem uznania pomocy jako pomocy de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez organ podatkowy, podmiot uprawniony do pobierania opłat na podstawie odrębnych przepisów lub inny podmiot udzielający pomocy. W obowiązujących przepisach występując o wydanie zaświadczenia, przedsiębiorca przedstawia m. in. uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.

W projekcie rozporządzenia z 10 czerwca 2024 r. okres ten dotyczy trzech minionych lat, zgodnie z rozporządzeniem KE nr 2023/2831. Oznacza to, że do ustalania dostępnego przedsiębiorstwu limitu pomocy de minimis bierze się pod uwagę trzy minione lata, a nie rok bieżący oraz ostatnie dwa lata podatkowe, jak określano w dotychczasowym rozporządzeniu.

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia – wystąpienia o wydanie zaświadczeń złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (w praktyce przed upływem 30 czerwca 2024 r.), rozpatrywane mają być na podstawie nowych przepisów, uwzględniających nowy sposób ustalania limitu pomocy de minimis.

Oznacza to, że organ, w przypadku kiedy nie rozpatrzy wniosku przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, będzie wzywać wnioskodawcę, który wystąpił o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, w terminie nie krótszym niż 7 dni, do uzupełnienia złożonego wniosku o uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w okresie trzech minionych lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.

Według POPON proponowana regulacja dotycząca wydawania przez organy podatkowe zaświadczeń de minimis na podstawie zmienionych przepisów, w oparciu o nowy limit pomocy de minimis, uzależniający taką zmianę od „rozpatrzenia” przez organ prawidłowego i terminowego wniosku o pomoc złożonego przez przedsiębiorcę, stanowi zbyt daleko idącą ingerencję w przejrzystość procedury przyznającej zaświadczenia de minimis.

Zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi zaświadczeń de minimis, z punktu widzenia przedsiębiorcy istotny jest dzień poniesienia wydatku. Dlatego też, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia ZFRON, w celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.

Proponowana zmiana treści rozporządzenia ZFRON powoduje, że np. w dniu dokonania wydatku dysponent ZFRON ustali inny limit pomocy de minimis na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2024 r., a organ wydający zaświadczenia ustali inny limit na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 lipca 2024 r.., co może skutkować bezpodstawną odmową wydania zaświadczenia de minimis dla przedsiębiorcy, mimo, że w dniu poniesienia wydatku przedsiębiorca ten limit spełniał.

POPON zwraca także uwagę na kwestie, w jaki sposób pracodawca wydatkujący środki w ramach ZFRON powinien ustalać limit pomocy de minimis w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz po zmianach przepisów od 1 lipca 2024 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych proponuje, aby w nowych przepisach dot. zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wprowadzić regułę, że kiedy wydatek został poniesiony przed dniem 1 lipca 2024 r. stosować przepisy rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., tj. do ustalania dostępnego przedsiębiorstwu limitu pomocy de minimis bierze się pod uwagę trzy minione lata, a nie rok bieżący oraz ostatnie dwa lata podatkowe.

Oprac. kat/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 25.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również