Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, to konieczność!

Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, to konieczność!

We wtorek, 6 lutego pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarz stanu w MRPiPS, minister Krzysztof Michałkiewicz przedstawił w Sejmie informacje nt. realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych i sytuacji tychże na rynku pracy.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – uchwalona przez Sejm w 1997 r. – stanowi, że „osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.

Chociaż Karta nie ma wiążącej mocy prawnej, zawiera katalog dziesięciu praw osób niepełnosprawnych, wskazując kluczowe obszary dla polityki państwa, m.in. w zakresie szczególnego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy obywateli.

Według przedstawionych danych rządowych:
– współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym wyniósł:
– w 2015 r. – 25,9 proc., w 2016 r. – 26,8 proc. (wzrost o 0,9 pkt. proc.),
– wskaźnik zatrudnienia:
– w 2015 r. – 22,5 proc.; w 2016 r. – 23,7 proc. (wzrost o 1,2 proc.),
– stopa bezrobocia:
– w 2015 r. – 13 proc., w 2016 r. 11,6 proc. (spadek o 1,4 proc.).

W 2011 roku w służbie cywilnej wprowadzono zmiany korzystne dla osób z niepełnosprawnością, zakładające zasadę pierwszeństwa w ich zatrudnieniu właśnie w służbie cywilnej oraz w tych resortach i urzędach centralnych, w których wskaźnik ich zatrudnienia jest niższy niż 6 proc. Mimo tego poziom tego zatrudnienia jest nadal „niezadawalający”.

Niestety, mimo znacznego wsparcia z PFRON i budżetu państwa osoby niepełnosprawne w zdecydowanej większości pozostają poza rynkiem pracy.

W kontekście zachodzących w Polsce zmian demograficznych – do wieku produkcyjnego wkracza właśnie wieloletni niż demograficzny – należy sukcesywnie zwiększać i promować zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, m.in. w służbie cywilnej także poprzez szkolenia, spotkania konferencyjne i seminaryjne, należy także nawiązać ściślejszą współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, w sposób długofalowy i priorytetowy – podkreślił K. Michałkiewicz.

Po burzliwej debacie 8 lutego Sejm przyjął informację rządu na temat realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w latach 2015-2016.
Wniosek o odrzucenie informacji zgłosił klub PO. Sławomir Piechota z PO pytał m.in. o wykonanie wyroku TK ws. wyrównania poziomu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, zarzucił też przedstawicielom rządu parkowanie na miejscach przeznaczonych dla tych osób.

Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej podkreśliła, iż w podkomisji jest projekt przygotowany przez Nowoczesną, który wyrównuje poziom świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością i pytała dlaczego dobre rozwiązania, oczekiwane przez te środowiska, nie są wprowadzane do programu „Za życiem”.

Min. Michałkiewicz przypomniał, że resort pracuje nad projektem ustawy dotyczącej orzecznictwa o niepełnosprawności, która stanowić będzie klucz do rozwiązania wielu problemów dot. wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

oprac. IKa
Data publikacji: 09.02.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również